Yönetim Desteğinin Duygusal Emek Üzerindeki Etkisinde Örgütsel Bağlılığın Aracılık Rolü

Yazarlar

  • Hülya Gündüz Çekmecelioğlu Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli, Türkiye
  • Sabiha Sevinç Altaş Sakarya Üniversitesi, Sakarya, Türkiye
  • Jale Balkaş Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli, Türkiye

DOI:

https://doi.org/10.20491/isarder.2021.1296

Anahtar Kelimeler:

Duygusal Emek- Örgütsel Bağlılık- Yönetim Desteği- Örgüt İklimi

Özet

Amaç –  Araştırmanın amacı; yönetim desteği, örgütsel bağlılık ve duygusal emek davranışları arasındaki ilişkileri açıklamak ve yönetim desteğinin duygusal emek davranışları üzerindeki etkisinde örgütsel bağlılığın aracı etkisini araştırmaktır.

Tasarım/Yöntem/Yaklaşım –  Kocaeli ve İstanbul illerinde 20 ve daha fazla sayıda kişi istihdam eden işletmelerde çalışan 210 kişiden anket yöntemiyle veri toplanmıştır. Verilerin analizinde, betimsel istatistiklerin yanı sıra, AMOS paket programı aracılığıyla Yapısal eşitlik modellemesi kullanılmıştır.

Bulgular –  Araştırma sonuçları, katılımcıların örgüt içinde çoğunlukla samimi (doğal) duygusal emek davranışı sergilediklerini göstermiştir. Yol analizi sonuçları ise yönetim desteğinin, duygusal emek davranışlarından yüzeysel rol yapma davranışını negatif yönde etkilediğini ortaya koymuştur. Bununla birlikte; sonuçlar yönetim desteğinin örgütsel bağlılığı güçlü bir şekilde etkilediğini göstermiştir. Ayrıca, analiz sonuçları yönetim desteğinin yüzeysel rol yapma davranışı üzerindeki etkisinde örgütsel bağlılığın tam aracı etkiye sahip olduğunu ortaya çıkarmıştır.

Tartışma – Yöneticinin astlarına yönelik destekleyici tutum ve davranışlarının artması, bireylerin örgüt içinde sergiledikleri ve gerçekten hissetmedikleri, sahte davranışları azaltmaktadır. Aynı zamanda, yönetimin sergilediği bu destekleyici tutum ve davranışlar, bireyin örgüte duygusal olarak bağlanmasını da sağlamaktadır. Artan örgütsel bağlılık ise, çalışanların örgüt üyeleri veya müşterilerine karşı sergiledikleri, rol yapmaya dayanan, sahte davranışları azaltmaktadır.

İndir

Yayınlanmış

28-09-2021

Nasıl Atıf Yapılır

Gündüz Çekmecelioğlu, H., Altaş, S. S., & Balkaş, J. (2021). Yönetim Desteğinin Duygusal Emek Üzerindeki Etkisinde Örgütsel Bağlılığın Aracılık Rolü. İşletme Araştırmaları Dergisi, 13(3), 2885–2901. https://doi.org/10.20491/isarder.2021.1296

Sayı

Bölüm

Makaleler