Çalışan Hesap Verebilirliği Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Yazarlar

  • İbrahim Yıkılmaz Kocaeli Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İstanbul, Türkiye
  • Lütfi Sürücü European Leadership University, North Cyprus

DOI:

https://doi.org/10.20491/isarder.2021.1304

Anahtar Kelimeler:

Çalışan Hesap Verebilirliği Ölçeği- Güvenilirlik- Geçerlik

Özet

Amaç – Araştırmada Han ve Perry (2020) tarafından geliştirilen “Çalışan Hesap Verebilirliği” ölçeğinin Türkçeye uyarlanması, geçerlik ve güvenirlik çalışması yapılarak Türkçe yazınına kazandırılması amaçlanmıştır. Yöntem – Araştırma amaçları doğrultusunda Kocaeli ilinde görev yapan kamu çalışanlarına anket uygulaması yapılmıştır (N= 283). Veriler AMOS-18 ve SPSS-24 yazılımları kullanılarak analiz edilmiştir. Uyarlama çalışması yapılan ölçeğin geçerliğinin tespitine yönelik olarak; dilsel geçerlik ve yapı geçerliği test edilmiştir. Güvenirliğinin tespitine yönelik olarak da Cronbach alfa iç tutarlılık katsayısı, test tekrar test ve madde toplam korelasyonu analizleri yapılmıştır. Bulgular – Analizler sonucunda elde edilen bulgular, uyarlama ve çeviri çalışması yapılan “Çalışan Hesap Verebilirliği” ölçeğinin, orijinal formuna uygun olarak beş faktörlü yapısının yapısal geçerliğe sahip olduğu ve güvenilir bir ölçme aracı olduğunu göstermektedir. Tartışma – Araştırmada kamu çalışanlarına yönelik olarak Han ve Perry (2020) tarafından geliştirilen Çalışan Hesap Verebilirliği ölçeğinin Türkçede geçerli ve güvenilir bir ölçek olduğu tespit edilmiştir. Kamu çalışanlarında çalışan hesap verebilirliğine yönelik yapılan çalışmalara kaynak teşkil edeceğini değerlendirdiğimiz çalışmanın, Türk yazınına katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir.

İndir

Yayınlanmış

29-12-2021

Nasıl Atıf Yapılır

Yıkılmaz, İbrahim, & Sürücü, L. (2021). Çalışan Hesap Verebilirliği Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. İşletme Araştırmaları Dergisi, 13(4), 3003–3015. https://doi.org/10.20491/isarder.2021.1304

Sayı

Bölüm

Makaleler

Aynı yazar(lar)ın dergideki en çok okunan makaleleri