Yetiştirme ve Kariyer Algısının Çalışan Tutkunluğuna Etkisi

Yazarlar

  • Saliha Kılıç İstanbul Ticaret Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, Türkiye
  • Osman Bayraktar İstanbul Ticaret Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme Bölümü, İstanbul, Türkiye

DOI:

https://doi.org/10.20491/isarder.2021.1306

Anahtar Kelimeler:

İşe Adanmışlık- Yetiştirme Uygulamaları- Kariyer Uygulamaları- İnsan Kaynakları

Özet

Amaç - Bu araştırmanın amacı, işyerlerindeki yetiştirme ve kariyer algılarının, çalışan adanmışlığı üzerindeki etkisini araştırmaktır. Bu amaca yönelik olarak, araştırmanının temel denenceleri, işyerlerindeki yetiştirme ve kariyer uygulamalarının çalışan tutkunluğunu olumlu yönde etkilediği şeklinde belirlenmiştir. Yöntem - Araştırma verileri, İstanbul’da faaliyet gösteren özel ve kamu bankaları çalışanlarından İnternet üzerinden Google.forms yazılımını kullanarak kolayda anket yöntemi ile toplanmıştır. Analizler 362 katılıcının verileri ile gerçekleştirilmiştir. Yetiştirme algısını ölçmek için Bartlett (1999), kariyer uygulamaları algısını ölçmek için Yıldız (2017), çalışan tutkunluğu algısını ölçmek için Schaufeli, Bakker ve Salanova (2006) tarafından geliştirilen ölçekler kullanılmıştır. Elde edilen verilere güvenilirlik analizi, frekans analizi, normallik, faktör analizi ve çoklu regresyon analizi testleri uygulanmıştır. Bulgular – Regresyon analizleri sonucunda yetiştirme ve kariyer uygulamaları bağımsız değişkenlerinin çalışan tutkunluğunun dinçlik, adanmışlık ve yoğunlaşma alt boyutlarını istatiksel olarak anlamlı (p<0,05) ve pozitif yönde etkilediği saptanmış; test edilen 18 denencenin tamamı doğrulanmıştır. Tartışma - Araştırma, Türkiye’de bankacılık sektöründe gerçekleştirilmesi nedeniyle orijinaldir. Yapılan analiz ile yetiştirme ve kariyer algılarının çalışan tutkunluğu üzerinde anlamlı bir etkisinin olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca demografik değişkenlerden yaş, kıdem ve statüye göre çalışan tutkunluğu algısı değişmekte iken eğitim seviyesi bu algıyı değiştirmediği anlaşılmıştır. Elde edilen sonuçlar incelendiğinde örneklem sayısı itibariyle bankacılık sektörü için genellenebilir büyüklüktedir. Araştırma sonuçları uygulayıcılar için de yol gösterici niteliktedir.

İndir

Yayınlanmış

29-12-2021

Nasıl Atıf Yapılır

Kılıç, S., & Bayraktar, O. (2021). Yetiştirme ve Kariyer Algısının Çalışan Tutkunluğuna Etkisi. İşletme Araştırmaları Dergisi, 13(4), 3026–3043. https://doi.org/10.20491/isarder.2021.1306

Sayı

Bölüm

Makaleler