Yaratıcı Kişilik İle İş Performansı İlişkisinde Psikolojik Güçlendirmenin Aracılık Rolü

Yazarlar

  • Duygu Taşkıran İstanbul Ticaret Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
  • Osman Bayraktar İstanbul Ticaret Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İstanbul, Türkiye

DOI:

https://doi.org/10.20491/isarder.2023.1765

Anahtar Kelimeler:

Yaratıcılık- Kişilik

Özet

Amaç – Yaratıcı kişilik özelliklerinin iş performansıyla ilişkisinin niteliğini anlamak ve bu ilişkide psikolojik güçlendirmenin aracılık rolünün etkisini açıklığa kavuşturmaktır. Yöntem – Araştırma imalat sektöründe faaliyet gösteren işletmelerde çalışmakta olan 292 kişiye uygulanmıştır. Veriler Google Form aracılığı ile çevrimiçi anket ve yüz yüze anket yöntemi ile toplanmıştır. Araştırmanın verileri “Yaratıcı Kişilik Özellikleri Ölçeği”, “Bireysel İş Performansı Ölçeği”, “Spreitzer’in Psikolojik Güçlendirme Ölçeği” ile toplanmıştır. Araştırma verileri verileri doğrulayıcı faktör analizi, Pearson Korelasyon analizi ve çoklu etkileri incelemek üzere yapısal eşitlik modellemesine tabi tutulmuştur. İstatistiksel analizler için SPSS V.26 ve AMOS paket programları istihdam edilmiştir. Bulgular – Analiz sonuçlarına göre,yaratıcı kişilik ile iş performansı, yaratıcı kişilik ile psikolojk güçlendirme ve psikolojik güçlendirme ile iş performansı arasında istatiksel olarak anlamlı ve pozitif yönlü ilişkilerin varlığı tespit edilmiştir. Yaratıcı kişilik özelliklerinin iş performansına etkisinde psikolojik güçlendirmenin aracılık etkisi bulunduğuna dair temel hipotez desteklenmiştir. Tartışma – Araştırma, yaratıcı kişilik özelliklerinin iş performansına etkisinde psikolojik güçlendirmenin aracılık rolünün ilk defa incelenmiş olması nedeniyle literatüre özgün bir katkı sunmaktadır. Hipotezlerin kanıtlanmış olması hem başka araştırmacılar hem de uygulayıcılar için yol gösterici değer taşımaktadır. Araştırma, aynı model kullanılarak farklı sektörlerde tekrarlanabilir.

İndir

Yayınlanmış

30-12-2023

Nasıl Atıf Yapılır

Taşkıran, D., & Bayraktar, O. (2023). Yaratıcı Kişilik İle İş Performansı İlişkisinde Psikolojik Güçlendirmenin Aracılık Rolü. İşletme Araştırmaları Dergisi, 15(4), 3048–3068. https://doi.org/10.20491/isarder.2023.1765

Sayı

Bölüm

Makaleler