Türk Sigortacılık Sektöründe InsurTech ve Uluslararası Karşılaştırmalı Analizi

Yazarlar

  • Cemil Şenel Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Finansal Bilimler Fakültesi, Ankara, Türkiye
  • Engin Can Beyazıt Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Lisansüstü Enstitüsü, Ankara, Türkiye

DOI:

https://doi.org/10.20491/isarder.2023.1755

Anahtar Kelimeler:

Sigorta Teknolojisi- Sigortacılık- Müşteri Talepleri

Özet

Amaç – Bu çalışmada InsurTech kavramı tanıtılarak Türkiye ve Dünya’da InsurTech kullanımının karşılaştırılması yapılmış ve InsurTech kullanımının güncel verileri incelenmiştir. Yöntem – Bu çalışmada InsurTech yapılanmasında yer alan sigorta şirketlerinin; InsurTech yatırımları, sigortacılığın dijitalleşmesi ile InsurTech arasındaki ilişki, uluslararası sigortacılık verileri ışığında, karşılaştırmalı analiz tekniğine göre incelenmiştir. Sigorta şirketlerinin InsurTech yapılanmasına yapmış olduğu yatırımlar ve dijitalleşme analizin odak noktası oluşturmaktadır. Bulgular – InsurTech, sigortacılık sektöründe dijitalleşmede oldukça önemli bir faktör olup, sigorta şirketlerinin maliyetlerinin azaltılması, doğru fiyatlandırma ve risk yönetimi açısından avantaj sağlamaktadır. Sigorta müşterileri için InsurTech, birçok sigorta şirketinden hızlı fiyat alma ve ofis ortamına gitmelerine gerek kalmadan poliçe satın almalarına imkân vermektedir. Avrupa ülkelerinde InsurTech yatırımlarına önem verilmekte ve yatırımlar artma eğilimindedir. Ancak Türkiye'de InsurTech kullanımı artmaya başlamışsa da yatırımlar az miktarda ve istenilen seviyeye ulaşmamıştır. Tartışma – Çalışma sonuçları, sigortacılık alanında mevcut yerli ve yabancı literatür, yerli ve uluslararası sigortacılık sektör medya verileri incelenerek elde edilmiştir. Gelecekte gelişerek daha da büyümesi hedeflenen InsurTech'in ortaya çıkışı ve güncel durumu karşılaştırma yöntemi ile anlatılmıştır.

İndir

Yayınlanmış

30-12-2023

Nasıl Atıf Yapılır

Şenel, C., & Beyazıt, E. C. (2023). Türk Sigortacılık Sektöründe InsurTech ve Uluslararası Karşılaştırmalı Analizi. İşletme Araştırmaları Dergisi, 15(4), 2893–2906. https://doi.org/10.20491/isarder.2023.1755

Sayı

Bölüm

Makaleler