Marka Kişiliğinin Büyük Veri Kapsamında Duygu Analizi Yöntemiyle Belirlenmesi: Hızlı Sonuç Almaya Odaklanmış Bir Uygulama

Yazarlar

  • Nebi Seren Bursa Uludağ Üniversitesi, Bursa, Türkiye
  • Murat Hakan Altıntaş Bursa Uludağ Üniversitesi, Bursa, İstanbul, Türkiye

DOI:

https://doi.org/10.20491/isarder.2023.1746

Anahtar Kelimeler:

Makine Öğrenmesi- Veri Etiketleme- Duygu Analizi

Özet

Amaç – Bu araştırmanın amacı, turizm işletmelerinde, müşterilerin marka hakkında düşündüklerini, duygu analizi yöntemini kullanarak, daha hızlı bir şekilde ortaya koymaktır. Bu amaç doğrultusunda geliştirilen iki uygulama ile müşterilerin yorumları daha hızlı etiketlenip, işletmelerin marka kişilikleri daha hızlı şekilde ortaya çıkarılmaya çalışılmaktadır. Yöntem – Araştırma kapsamında kullanılan veriler tüketicilerin online görüşlerini paylaştıkları platformdan Mayıs 2022 - Temmuz 2022 döneminde üç aylık süreci kapsayacak şekilde toplanmıştır. Ancak bu yorumlar sadece son 3 ayda yapılan yorumlar değil daha eski tarihlerde işletme hakkında yapılmış olan yorumlarıda içermektedir. Toplam 1047 adet yorum bu çalışmada kullanılmaktadır. Araştırma kapsamında internet ortamında yapılan yorumlardan elde edilen veriler, duygu analizi yöntemi ile incelenmiştir. Bulgular – Duygu analizi sonucunda, Aaker(1997) de ortaya atılan marka kişiliği boyutları turizm işletmlerine göre şekilendirilip ve yorumların hangi marka kişiliğini işaret ettiği ortaya konmaya çalışılmaktadır. Bu çalışmanın asıl hedefi olan verilerin daha hızlı işlenmesi ise çalışmada yapılan iki uygulama ile desteklenmektedir. Tartışma – Hızlı toplanan verilerin yine hızlı bir şekilde işlenmesinin tekrarlı bir şekilde yapılan analiz çalışmaları için ne kadar önemli olduğu ortaya konmaya çalışılmaktadır. Verilerin istenen sektörlerde, istenilen tarih aralıklarında, istenilen kaynaklardan alınabilmesi gibi esnekliklerin işletmelere neler sağlayabileceği üzerinde durulmaktadır. Bu çalışmada, literatürde yer alan marka kişiliği boyutlarına turizm işletmeleri için farklı bir yaklaşım getirilmiştir.

İndir

Yayınlanmış

30-12-2023

Nasıl Atıf Yapılır

Seren, N., & Altıntaş, M. H. (2023). Marka Kişiliğinin Büyük Veri Kapsamında Duygu Analizi Yöntemiyle Belirlenmesi: Hızlı Sonuç Almaya Odaklanmış Bir Uygulama. İşletme Araştırmaları Dergisi, 15(4), 2763–2779. https://doi.org/10.20491/isarder.2023.1746

Sayı

Bölüm

Makaleler