Örgütsel Öğrenmenin Örgütsel Performans Üzerindeki Etkisi

Yazarlar

  • Pınar Başar İstanbul Ticaret Üniversitesi, İşleme Fakültesi, İstanbul, Türkiye

DOI:

https://doi.org/10.20491/isarder.2022.1400

Anahtar Kelimeler:

Örgütsel öğrenme- Takım Yönelimi- Sistem yönelimi

Özet

Amaç – Bu çalışmanın amacı, örgütsel öğrenmenin örgütsel performans üzerindeki etkisini araştırmaktadır. İşletmelerin sürdürülebilirliklerini sağlayabilmeleri için stratejilerini, politikalarını ve organizasyon yapılarını oluştururken mevcut küreselleşme ve rekabet şartlarını dikkate almaları gerekmektedir. Diğer işletmelerden farklılaşmak ve temel yeteneklerini geliştirerek müşteriye değer katmak ise ancak insan kaynaklarının ve onların çalıştıkları sistemin uygun bir şekilde oluşturulması ile mümkün olabilmektedir. Yöntem –Araştırmanın örneklemini Somali’ de Hormuud Telekom işletmesindeki 170 çalışan oluşturmaktadır. Bulgular – Araştırmanın sonucunda örgütsel öğrenmenin işletme performansına istatiksel olarak anlamlı bir etkisi olduğu bulunmuştur. Tartışma – Sonuçlar, örgütsel öğrenmenin örgütsel performansı etkilediğini göstermiştir. İşletmenin iç ve dış faktörlerinin sürekli değişmesi müşteri memnuniyeti ve rekabet avantajının artırılmasını zorlaştırmaktadır. Bu da örgütsel öğrenmenin önemini göstermektedir.

İndir

Yayınlanmış

27-03-2022

Nasıl Atıf Yapılır

Başar, P. (2022). Örgütsel Öğrenmenin Örgütsel Performans Üzerindeki Etkisi. İşletme Araştırmaları Dergisi, 14(1), 621–634. https://doi.org/10.20491/isarder.2022.1400

Sayı

Bölüm

Makaleler