Z Kuşağının Dijital Teknolojiye Yönelik Tutumunun Bireysel İnovasyon Yetkinliklerine Etkisinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma

Yazarlar

  • Selma Kılıç Kırılmaz Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Sakarya, Türkiye
  • Metin Saygılı Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Sakarya, Türkiye
  • Asena Boztaş Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Sakarya,Türkiye
  • Çağdaş Ateş Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Sakarya,Türkiye

DOI:

https://doi.org/10.20491/isarder.2022.1405

Anahtar Kelimeler:

Z Kuşağı- Dijital Teknoloji- İnovasyon

Özet

Amaç – Bu araştırmanın amacı; Z Kuşağının dijital teknolojiye yönelik tutumunun bireysel inovasyon yetkinlikleri üzerine olan etkisinin belirlenmesidir. Yöntem – Araştırma nicel araştırma yöntemi ile tasarlanmıştır. Verilerin toplanması için anket tekniğinden faydalanılmıştır. Araştırmanın evrenini Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nde (SUBU) eğitim gören tüm lisans öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmada kolayda örnekleme yönteminden faydalanılmıştır. Araştırma için oluşturulan anket online olarak tüm SUBU lisans öğrencilerine gönderilmiştir. Bu yolla 437 adet anket toplanmıştır. Bunlar arasından 20 tanesi eksik veri içerdiğinden değerlendirme dışı bırakılmıştır. Analizler 417 adet anket üzerinden gerçekleştirilmiştir. Bulgular – Yapılan araştırma sonucunda; Z Kuşağının dijital teknolojiye yönelik tutumunun, bireysel inovasyon yetkinlikleri üzerinde β=0,744; p<0,05 düzeyinde bir etkiye sahip olduğu bulunmuştur. Tartışma – Bu çalışma dijital teknolojiye yönelik tutumu Z kuşağının bireysel inovasyon yetkinlikleri açısından ele alan öncü çalışmalar arasındadır. Araştırmadan elde edilen bulgular, örneklem grubu ve anket formundaki ifadeler ile sınırlıdır.

İndir

Yayınlanmış

27-03-2022

Nasıl Atıf Yapılır

Kılıç Kırılmaz, S., Saygılı, M., Boztaş, A., & Ateş, Çağdaş. (2022). Z Kuşağının Dijital Teknolojiye Yönelik Tutumunun Bireysel İnovasyon Yetkinliklerine Etkisinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma. İşletme Araştırmaları Dergisi, 14(1), 702–716. https://doi.org/10.20491/isarder.2022.1405

Sayı

Bölüm

Makaleler