Örgütsel Çift Yönlülük: Teknopark Çalışanları Üzerinde Bir Çalışma

Yazarlar

  • Burcu Yiğit Bağımsız Araştırmacı

DOI:

https://doi.org/10.20491/isarder.2022.1433

Anahtar Kelimeler:

Örgütsel Çift Yönlülük- Çift Yönlülük- Çift Yönlü Organizasyonlar

Özet

Amaç – Bu çalışmada, örgütsel çift yönlülüğün demografik değişkenler üzerinde farklılaşıp farklılaşmadığını saptamak amaçlanmıştır. Bu amaca yönelik, önce çalışmanın teorik kısmı üzerinde durulmuş, daha sonrasında ise çalışmanın bulgularına, sonuç ve tartışma kısmına yer verilmiştir. Yöntem – Bir Devlet Üniversitesi bünyesindeki Teknopark teknoloji firmalarındaki çalışanlar araştırmanın evrenini oluşturmaktadır. Kolayda örnekleme yoluyla çalışmaya 138 kişi katılmıştır. Araştırmada Attar (2014)’ün çalışmasında kullandığı Lubatkin vd. ye ait (2006) örgütsel çift yönlülük ölçeğinden yararlanılmıştır. Çalışmanın verileri internet ortamında anket formu dağıtılarak toplanmıştır. Çalışmadaki verilerin analizi SPSS 21.0 programı ile gerçekleştirilmiştir. Kaiser Meyer Olkin, Barlett Küresellik testi, Cronbach Alpha hesaplamaları sonrasında, tanımlayıcı istatistikler, faktör analizi, t-testi ve tek yönlü varyans analizi uygulanmıştır. İstatistiksel anlamlılık p<0.05 olarak kabul edilmiştir. Bulgular – Örgütsel çift yönlülüğün cinsiyete (p=0,673, p>0,05); medeni duruma (p=0,491, p>0,05); eğitim durumuna (p=0,248, p>0,05); mesleki kıdeme (p=0,867, p>0,05) ve iş yeri kıdemine göre (p=0,205, p>0,05) istatistiksel olarak anlamlı fark olmadığı belirlenmiştir. Örgütsel çift yönlülüğün yaşa göre yararlanıcı alt boyutunda (p=0,041, p<0,05) istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmıştır. Çoklu karşılaştırmalarda ise, 25 yaş ve altı ile 36 ve üzerinde istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmıştır (p=0,048; p=0,037, p<0,05). Tartışma – Çalışma, örgütsel çift yönlülük alanında literatüre ve diğer araştırmacılara katkı sunmaktadır. Literatürdeki diğer çalışmalar ile benzerlik tespit edilememiştir. Bu bağlamda, konuya ilişkin daha fazla çalışmaya ihtiyaç duyulmaktadır.

İndir

Yayınlanmış

30-06-2022

Nasıl Atıf Yapılır

Yiğit, B. (2022). Örgütsel Çift Yönlülük: Teknopark Çalışanları Üzerinde Bir Çalışma. İşletme Araştırmaları Dergisi, 14(2), 1164–1174. https://doi.org/10.20491/isarder.2022.1433

Sayı

Bölüm

Makaleler