Covid-19 Pandemisinin, Yaşam Kalitesine, İşletmelerin İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamalarına Etkileri: İstanbul ikitelli Organize Sanayi Örneği

Yazarlar

  • Funda Doğan İstanbul Aydın Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, Türkiye
  • Süleyman Şimşek İstanbul Aydın Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İstanbul, Türkiye

DOI:

https://doi.org/10.20491/isarder.2022.1502

Anahtar Kelimeler:

Covid-19 Pandemisi- İş Sağlığı ve Güvenliği- Yaşam kalitesi

Özet

Amaç – Bu çalışmanın amacı; Covid-19 pandemisinin işletmelerde, yaşam kalitesine, iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarına etkilerinin tespit edilmesidir. Yöntem – Bu araştırmada yöntem olarak, kavramsal kısmında tümden gelim yöntemi ve uygulama kısmında niceliksel yöntemlerden, sebep ve sonuç ilişkilerinin analiz edilmesi amacıyla “ilişkisel tarama” modeli esas alınacaktır ve anket katılımcılar basit tesadüfi örnekleme yöntemiyle belirlenecektir. Anketlerden elde edilen verilere; SPSS istatistik programı yardımıyla “güvenirlik analizi, frekans analizi, t testi ve tek yönlü varyans, korelasyon ve regresyon analizleri uygulanmıştır. Bulgular – Covid-19’un, çalışanların yaşam kalitesini artırmalarına ve iş sağlığı ve güvenliği sistemindeki gelişmelere olumlu yönde etkisi olmuştur. Diğer yandan Covid-19 çalışanların; “İş Sağlığı ve Güvenliği Konusunda Farkındalık ve Bilinç Düzeyi” ve “İş Sağlığı, Güvenliği Konusunda Yönetim ve Çalışanlar Arasında İş Birliği ve İletişimi” üzerinde olumsuz etkisinin olduğu tespit edilmiştir. Tartışma – Türkiye'de faaliyet gösteren işletmeler Covid 19 Pandemi sürecinden önemli derecede etkilenmiştir. Pandemi sebebiyle yürürlüğe giren yeni yasalar işletmelerin ve toplumun yaşamında önemli değişikliklere neden olmuştur. Bu gelişmeler doğrultusunda yeni gelişmelerin olacağı beklenmektedir (Tuna ve Çelen, 2020: 2710). Bu kapsamda, Pandemi 19 sürecinde işletmelerin iş sağlığı güvenliği alanında yapması gereken birçok yenilik ve değişim söz konusudur. Dolayısıyla bu çalışma Pandemi 19 sürecinde muhtemel değişikliklere karşı işletmelerin alacağı önlemlerin neler olabileceği, mevcut olumsuzlukların nasıl önlenebileceği, küresel bazda alınan yeniliklerin neler olabileceği ile ilgili konuların araştırılmasına yönelik olup, alana yararlı bilgiler sunabileceği düşünülmüştür.

İndir

Yayınlanmış

30-09-2022

Nasıl Atıf Yapılır

Doğan, F., & Şimşek, S. (2022). Covid-19 Pandemisinin, Yaşam Kalitesine, İşletmelerin İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamalarına Etkileri: İstanbul ikitelli Organize Sanayi Örneği. İşletme Araştırmaları Dergisi, 14(3), 2290–2308. https://doi.org/10.20491/isarder.2022.1502

Sayı

Bölüm

Makaleler