Türkiye’deki Sigorta Şirketi Çalışanlarının Algılanan Stres Düzeylerinin İncelenmesi

Yazarlar

  • Nuriye Varol Gönen Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu, Ankara, Türkiye
  • Muhammed Veysel Kaya Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu, Ankara, Türkiye

DOI:

https://doi.org/10.20491/isarder.2022.1511

Anahtar Kelimeler:

Stres- İş stresi- Sigorta

Özet

Amaç – Bu çalışmanın amacı, hayat ve emeklilik şirketlerinin üretim ve satış departmanı çalışanlarının algılanan stres düzeylerinin ölçülmesidir. Ayrıca çalışanların stres düzeylerinin demografik özelliklere göre farklılaşıp farklılaşmadığının belirlenmesi amaçlanmıştır. Yöntem – Araştırma kapsamında Türkiye’de faaliyet gösteren hayat ve emeklilik şirketleri üretim departmanında çalışan 50 ve satış departmanında çalışan 50 personele olmak üzere toplamda 100 katılımcıya online anket yöntemiyle anket soruları yöneltilmiştir. Elde edilen veriler SPSS programı aracılığıyla analiz edilmiştir. Ölçekler arasındaki ilişkileri saptamak için Mann-Whitney U testi ve Kruskal-Wallis H testi kullanılmıştır. Verilerin analiz edilmesinde ayrıca ki-kare testi kullanılmıştır. Bulgular – Yapılan analizler sonucunda, katılımcıların demografik özellikleri ve çalıştıkları departmanlar ile algılanan stres düzeyleri arasında istatistiksel anlamlı ilişki tespit edilmiştir. Bu ilişkiye göre, erkek, bekar ve gelir düzeyi yüksek olan katılımcılar stres faktörüyle daha iyi başa çıkabildiği tespit edilmiştir. Çalışmada üretim ve satış departmanı çalışanlarının çalıştıkları departmana göre stres düzeyleri ölçülmüştür. Analiz sonucunda, satış departmanı çalışanlarının yapması gereken şeylerle başa çıkamadığını daha sık fark ettiği ve problemlerin üstesinden gelemeyecek kadar biriktiğini daha sık hissettiği tespit edilmiştir. Üretim departmanı çalışanlarının ise, her şeyin üstesinden daha sık geldiğini ve zamanı daha sık kontrol ettiğini hissettiği sonucuna varılmıştır. Tartışma – Hayat ve emeklilik sigorta şirketi çalışanlarının demografik özellikleri ve çalıştıkları departmanlar itibariyle stres düzeyleri farklılaşabilir. Bu nedenler üzerinde durularak çalışanlar üzerindeki stres düzeyini azaltmaya yönelik çalışmalar yürütülebilir.

İndir

Yayınlanmış

30-09-2022

Nasıl Atıf Yapılır

Varol Gönen, N., & Kaya, M. V. (2022). Türkiye’deki Sigorta Şirketi Çalışanlarının Algılanan Stres Düzeylerinin İncelenmesi. İşletme Araştırmaları Dergisi, 14(3), 2431–2447. https://doi.org/10.20491/isarder.2022.1511

Sayı

Bölüm

Makaleler