TFRS 17 Sigorta Sözleşmeleri: Kâr veya Zarara Göre Sözleşmeye Dayalı Hizmet Marjının Değerlendirilmesi

Yazarlar

  • Hüseyin Özyiğit Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Finans ve Bankacılık Bölümü, Erzincan, Türkiye
  • Vedat Ekergil Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi, Eskişehir, Türkiye

DOI:

https://doi.org/10.20491/isarder.2023.1646

Anahtar Kelimeler:

TFRS- Sigorta Sözleşmeleri

Özet

Amaç ‒ Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS) 17 Sigorta Sözleşmeleri kapsamındaki sözleşmeye dayalı hizmet marjının, ekonomik ve diğer koşullara bağlı olarak kâr veya zararda değerlendirilmesine yönelik açıklama yaparak çeşitli hesaplama örnekleri vermektir. Yöntem ‒ Yerli ve yabancı literatürün değerlendirilmesi, TFRS 17 Sigorta Sözleşmeleri uygulamalarının incelenmesi ve internet ortamındaki süreli yayın ve kaynakların araştırılması bakımından çalışma teorik bir perspektiften ele alınmıştır. Bulgular ‒ Sigorta branşlarında yapılan mevzuat düzenlemeleri ve günümüzde yaşanan sağlık, ekonomik, savaş vb. kaynaklı krizler, sigorta sektörünü önemli ölçüde olumsuz etkilemektedir. Sigorta sözleşmelerindeki maliyetler belirli bir zamana kadar tam olarak bilinememektedir. Bu nedenle, sigorta şirketleri tarafından hem kazanılan primlerle ilgili maliyetlerin hem de ödenen primin zaman içinde nasıl değerlendirileceğinin tespit edilmesi önem kazanmaktadır. TFRS 17, sigorta yükümlülüğüne yeni bir ölçüm modeli kazandırırken iskonto edilmiş nakit akışları ve risk düzeltmesini de gerekli hale getirmektedir. TFRS 17; işletmelerin her raporlama döneminde sözleşmeye dayalı hizmet marjını belirlemek için kullandığı girdilere, varsayımlara ve hesaplama tekniklerine yönelik muhakeme yapmasını ve bunları değerlendirmesini (sigorta kapsam birimlerinin belirlenmesi, zarar bileşeninin oluşturulması ve kâra iştirakli poliçelerin işlenmesi) sağlamaktadır. Tartışma ‒ Sigorta sektörüne özel finansal enstrümanlara erişimi sağlayarak fonların erimesinin engellenmesi, iskonto oranlarının makul seviyelere taşınması, kısa vadede mevcut portföyler için tedbirler alınması, teknik düzenlemelerin yapılması, sigortacı ile sigortalı arasındaki gerçek tazminat yükünü artıran unsurları ortadan kaldıran tedbirlerin alınması, değer kaybı konusunun çözüme kavuşturulması ve bağımsız aktüeryal hesaplamalara göre tavan primlerin uygun hale getirilmesi sigorta şirketlerinin yaşadığı ekonomik sorunlara karşılık vermesini ve işletmeler tarafından TFRS 17 sigorta sözleşmeleri standardının etkin bir şekilde uygulanmasını kolaylaştıracağı öngörülmektedir.

İndir

Yayınlanmış

03-07-2023

Nasıl Atıf Yapılır

Özyiğit, H., & Ekergil, V. (2023). TFRS 17 Sigorta Sözleşmeleri: Kâr veya Zarara Göre Sözleşmeye Dayalı Hizmet Marjının Değerlendirilmesi. İşletme Araştırmaları Dergisi, 15(2), 1223–1243. https://doi.org/10.20491/isarder.2023.1646

Sayı

Bölüm

Makaleler