Örgütsel Dışlanma ve İşten Ayrılma Niyeti İlişkisinin Meta Analiz Yöntemi İle İncelenmesi

Yazarlar

  • Didem Öztürk Çiftçi Ordu Üniversitesi Fatsa Meslek Yüksek Okulu, Ordu, Türkiye

DOI:

https://doi.org/10.20491/isarder.2023.1647

Anahtar Kelimeler:

Örgütsel Dışlanma- İşten Ayrılma Niyeti

Özet

Amaç – Bu araştırmanın amacı, örgütsel dışlanma ve işten ayrılma niyeti arasındaki ilişkinin belirlenmesidir. Örgütsel davranışın olumsuz unsurlarından birisi olan örgütsel dışlanma ile çalışanların işten ayrılmayı düşünmeleri arasında bir ilişkinin var olup olmadığının belirlenmesinin, hem dışlanmaya maruz kalan çalışanlar açısından hem de personel devir hızının yarattığı maliyetlere katlanan işletmeler açısından önem arz ettiği düşünüldüğünden söz konusu tespitin yapılması amaçlanmıştır. Yöntem – Bu araştırmada değişkenler arası ilişki, nicel bir araştırma yöntemi olan meta analiz ile değerlendirilmiştir. Bu bağlamda, ulusal ve uluslararası yazında 2010-2022 yılları arasında yapılmış olan makale, lisansüstü tez, kitap ve sempozyum tam metin çalışmaları taranmıştır. Yapılan tarama sonucunda belirlenen kriterlere uygun 23 makale, 1 yüksek lisans tezi ve 3 sempozyum tam metin olmak üzere toplam 27 akademik çalışma (n= 8115), meta analize dahil edilmiştir. Bulgular – Araştırmada yayın yanlılığı Huni Grafiği, Begg ve Mazumdar Testi, Güvenli N Testi ve Egger doğrusal regresyon testi ile belirlenmiştir. Ayrıca, Q, I2 ve p değerleri araştırmaların heterojen dağıldığına işaret etmektedir. Rastgele etkiler yöntemi ile gerçekleştirilen analizler sonucunda ulaşılan ortak etki büyüklüğü değeri, örgütsel dışlanmanın işten ayrılma niyeti ile orta düzeyli ilişkisi olduğuna işaret etmektedir. Tartışma – Araştırma sonuçları, çalışanların sosyal anlamda bir parçası olmayı bekledikleri örgütsel yapı tarafından dışlandıklarında oluşan olumsuz duygular sonucu işlerini değiştirme düşüncesine yaklaştıkları şeklinde değerlendirilebilir.

İndir

Yayınlanmış

03-07-2023

Nasıl Atıf Yapılır

Öztürk Çiftçi, D. (2023). Örgütsel Dışlanma ve İşten Ayrılma Niyeti İlişkisinin Meta Analiz Yöntemi İle İncelenmesi. İşletme Araştırmaları Dergisi, 15(2), 1244–1257. https://doi.org/10.20491/isarder.2023.1647

Sayı

Bölüm

Makaleler

Aynı yazar(lar)ın dergideki en çok okunan makaleleri