Duygusal Emek ile İş Tatmini İlişkisinde Psikolojik İyi Oluşun Düzenleyicilik Rolü

Yazarlar

  • Mehtap Şeker Kayar Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Gemerek Meslek Yüksekokulu, Sivas, Türkiye
  • Mecbure Aslan Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Pazarcık Meslek Yüksekokulu, Kahramanmaraş, Türkiye

DOI:

https://doi.org/10.20491/isarder.2023.1648

Anahtar Kelimeler:

Duygusal Emek- Psikolojik İyi Oluş- İş Tatmini

Özet

Amaç – Bu çalışma duygusal emek ile iş tatmini ilişkisinde psikolojik iyi oluşun düzenleyici rolü olup olmadığını tespit etmek amacıyla ele alınmıştır. Yöntem – Araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden anket uygulaması 300 hukuk bürosu çalışanına uygulanmıştır. Araştırmada SPSS, SPSS Process ve AMOS programları kullanılmış olup hiyerarşik regresyon analizi, korelasyon analizi ve düzenleyici etki analizleri yapılmış ve sonuçlar yorumlanmıştır. Bulgular – Araştırma sonucunda duygusal emek alt boyutlarından yüzeysel davranış ile içsel tatmin arasında negatif yönlü; derinden davranış ile dışsal tatmin arasında pozitif yönlü; samimi davranış ile içsel tatmin ve dışsal tatmin arasında ise yine pozitif yönlü bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Samimi davranışların içsel ve dışsal tatmini pozitif yönlü etkilediği ve psikolojik iyi oluşun bu etki üzerinde yüksek düzeyde düzenleyici bir role sahip olduğu belirlenmiştir. Tartışma – Araştırmada duygusal emeğin iş tatmini ile ilişkili olduğu, duygusal emeğin alt boyutlarının iş tatminini etkilediği ve bu etki üzerinde piskolojik iyi oluş değikeninin düzenleyici rol üstlendiği ortaya konulmaya çalışılmıştır. Ancak duygusal emek alt boyutundan sadece samimi davranışların içsel ve dışsal tatmini olumlu etkilediği ve bu etki üzerinde psikolojik iyi oluşun düzenleyici etkisi olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Çalışmada duygusal emek alt boyutlarından yüzeysel davranış ve derinden davranışın iş tatminini ne olumlu nede olumsuz yönden etkilemediği görülmektedir.

İndir

Yayınlanmış

03-07-2023

Nasıl Atıf Yapılır

Şeker Kayar, M., & Aslan, M. (2023). Duygusal Emek ile İş Tatmini İlişkisinde Psikolojik İyi Oluşun Düzenleyicilik Rolü. İşletme Araştırmaları Dergisi, 15(2), 1258–1275. https://doi.org/10.20491/isarder.2023.1648

Sayı

Bölüm

Makaleler