İşten Sıkılmanın İnternet Bağımlılığı, İş Tatmini ve Örgütsel Yalnızlık ile İlişkisinde Kişilik Özelliklerinin Aracı Rolü

Yazarlar

  • Batuhan Ayan Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu, Ankara, Türkiye
  • Alptekin Sökmen Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Ankara, Türkiye

DOI:

https://doi.org/10.20491/isarder.2023.1657

Anahtar Kelimeler:

İnternet Bağımlılığı- İşten Sıkılma

Özet

Amaç - İşten sıkılma, internet bağımlılığı, iş tatmini, örgütsel yalnızlık ve kişilik özellikleri değişkenleri arasındaki ilişkilerin ortaya koyulması; kişilik özelliklerinin işten sıkılma ile internet bağımlılığı, işten sıkılma ile iş tatmini ve işten sıkılma ile örgütsel yalnızlık arasında aracılık rolüne sahip olup olmadığının tespiti, bu çalışmanın amacıdır. Yöntem - Araştırma verileri Ankara’da faaliyet gösteren altı kamu kurumunda görev yapan 360 personelin katılımıyla, çevrimiçi ve yüz yüze anket yöntemi ile toplanmıştır. Analizler SPSS 24 programı ile yapılmıştır. Değişkenler arası ilişkilerin analizleri için korelasyon ve regresyon analizleri yapılmıştır. Bulgular - Yapılan analizler ile işten sıkılma ile iş tatmini arasında negatif, işten sıkılma ile internet bağımlığı ve işten sıkılma ile örgütsel yalnızlık arasında pozitif bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca regresyon analizi ile kişilik özelliklerinin işten sıkılma ile internet bağımlığı, işten sıkılma ile iş tatmini ve işten sıkılma ile örgütsel yalnızlık arasında kısmi aracı etkiye sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Tartışma - Çalışmadan elde sonuçlara göre işten sıkılma düzeyi çalışanların iş tatmini ile negatif, internet bağımlılığı ve örgütsel yalnızlık ile pozitif bir ilişkiye sahiptir. Başka bir ifade ile işten sıkılma arttıkça iş tatmininde azalma, internet bağımlılığı ve örgütsel yalnızlıkta artma olacağı sonucuna varılabilir. Ayrıca çalışanın kişilik özellikleri değinilen etkileri kısmi olarak etkilemektedir. Sonuç olarak, yöneticiler tarafından çalışanın kişilik özelliklerini de dikkate alarak işten sıkılmayı azaltmaya yönelik faaliyetler gerçekleştirilmesinin organizasyon için faydalı olabileceği düşünülmektedir.

İndir

Yayınlanmış

03-07-2023

Nasıl Atıf Yapılır

Ayan, B., & Sökmen, A. (2023). İşten Sıkılmanın İnternet Bağımlılığı, İş Tatmini ve Örgütsel Yalnızlık ile İlişkisinde Kişilik Özelliklerinin Aracı Rolü. İşletme Araştırmaları Dergisi, 15(2), 1411–1424. https://doi.org/10.20491/isarder.2023.1657

Sayı

Bölüm

Makaleler

Aynı yazar(lar)ın dergideki en çok okunan makaleleri

1 2 3 > >>