Kültürel Diplomasi Silahı Olarak Pazarlama: Ankara’da Eğitim Gören Türkiye Burslusu Öğrenciler Üzerinde Nitel Bir Araştırma

Yazarlar

  • Muharrem Oğuzhan Anayurt Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Ankara, Türkiye
  • Kadri Gökhan Yılmaz Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Ankara, Türkiye

DOI:

https://doi.org/10.20491/isarder.2023.1658

Anahtar Kelimeler:

Kültürel Diplomasi- Pazarlama

Özet

Amaç – Bu çalışmanın amacı; kamu diplomasisi, kültürel diplomasi, iş birliği ve kalkınma faaliyetlerini yürüten Türkiye’nin Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Türk İş birliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Maarif vakfı, Kızılay olmak üzere bu kamu kurumlarının çalışmaları ve insani diplomasi etkinliklerinin yanı sıra ulus marka alanındaki etkilerinin Türkiye Burslusu öğrenciler tarafından kendi ülke ve bölgelerinde nasıl algılandığının tespit edilmesidir. Yöntem – Araştırmanın evrenini oluşturan Ankara’da eğitim gören Türkiye Burslusu öğrencilerden, olasılık dışı örnekleme tekniklerinden amaçlı örnekleme ve kartopu örnekleme tekniği kullanılarak 17 ülkeden toplam 24 uluslararası öğrenciye ulaşılmıştır. Araştırmada nitel veri toplama tekniklerinden olan mülakat tekniği ve yapılandırılmış – yarı yapılandırılmış mülakat soruları kullanılmıştır. Bulgular – Mülakatlardan elde edilen verilere göre, öğrencilerin Türkiye’ye gelmeden önce daha muhafazakâr bir ülke beklerken geldikten sonra daha seküler, özgür ve açık bir ülke bulduğu belirlenmiştir. Tartışma – Araştırmanın sonucunda, hedef pazarlara yönelik kurulacak olan pazarlama iletişiminde; ağızdan ağıza pazarlama, viral pazarlama, Türk dizileri, sosyal medya, internet ve kurumların yapmış olduğu ziyaretlerin dikkate alınmasının önem arz ettiği ortaya konulmuş, ileriki çalışmalara yönelik tavsiyelerde bulunulmuştur.

İndir

Yayınlanmış

03-07-2023

Nasıl Atıf Yapılır

Anayurt, M. O., & Yılmaz, K. G. (2023). Kültürel Diplomasi Silahı Olarak Pazarlama: Ankara’da Eğitim Gören Türkiye Burslusu Öğrenciler Üzerinde Nitel Bir Araştırma. İşletme Araştırmaları Dergisi, 15(2), 1425–1440. https://doi.org/10.20491/isarder.2023.1658

Sayı

Bölüm

Makaleler