İlköğretimde Çalışan Öğretmenlerin Görüşlerinin Örgütsel Yaratıcılık Açısından İncelenmesi

Yazarlar

  • Yeliz Cankurtaran Amasya Üniversitesi, Sabuncuoğlu Şerefeddin SHMYO, Amasya, Türkiye

DOI:

https://doi.org/10.20491/isarder.2023.1743

Anahtar Kelimeler:

Yaratıcılık- Öğretmen

Özet

Amaç – Bu çalışmanın amacı, örgütsel yaratıcılığa yönelik öğretmenlerin görüşlerini derinlemesine incelemektir. Bu amaç doğrultusunda araştırmacı, çalışma boyunca “Örgütsel yaratıcılık kavramı nedir?”, “Örgütsel yaratıcılığı etkileyen faktörler nelerdir?”, ‘’Örgütsel yaratıcılığın çalışanlar üzerindeki etkileri nelerdir?’’ sorularına yanıt aramıştır. Yöntem – Bu çalışma nitel araştırma yaklaşımı anlayışı çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın çalışma grubu, Amasya Çelebi Mehmet Ortaokulu’nda görev yapan 12 öğretmenden meydana gelmektedir. Yarı yapılandırılmış mülakat yöntemi ile elde edilen veriler betimleyici bakış açısına göre analiz edilmiştir. Bulgular – Bu doğrultuda katılımcılar örgütsel yaratıcılık kavramını, 1. Yeni fikir 2. Çıktı 3. Yaratıcı düşünceyi uygulama 4. Çok kısa sürede çok fazla fikir üretmek olarak, örgütsel yaratıcılığı etkileyen faktörleri, 1. Örgütsel ve bireysel faktörler 2. Bireysel faktörler olarak ifade etmişlerdir. Ayrıca öğretmenler, örgütsel yaratıcılığın çalışanlar üzerindeki etkilerini 1. Bireysel ve örgütsel etkenler 2. Bireysel etkiler olarak tanımlamışlardır. Tartışma – Elde edilen bulgular doğrultusunda araştırmacı, örgütsel yaratıcılığı artırmak için seminerler, eğitim ve konferansların düzenlenmesi, ekip çalışmasına önem verilmesi, çalışma ortamının özgürce fikirlerin dile getirilmesine uygun hale getirilmesi gibi önerilerde bulunmuştur.

İndir

Yayınlanmış

30-12-2023

Nasıl Atıf Yapılır

Cankurtaran, Y. (2023). İlköğretimde Çalışan Öğretmenlerin Görüşlerinin Örgütsel Yaratıcılık Açısından İncelenmesi. İşletme Araştırmaları Dergisi, 15(4), 2711–2723. https://doi.org/10.20491/isarder.2023.1743

Sayı

Bölüm

Makaleler