Yapay Sinir Ağları İle Stratejik Yönetim Araçlarının Kullanımının Örgütsel Dna’ya Etkisinin Tahmin Edilmesi: İstanbul’da Özel Hastanelerde Bir Araştırma

Yazarlar

  • Hatice Köse Baylan İstanbul Aydın Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İstanbul, Türkiye
  • Murat Adil Salepçioğlu İstanbul Aydın Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul, Türkiye

DOI:

https://doi.org/10.20491/isarder.2023.1744

Anahtar Kelimeler:

Corporate Strategies- Kurumsal Stratejiler- Sosyal Organizasyon

Özet

Amaç – Bu çalışmada, gelişen teknolojiyle birlikte artan işleme ve hesaplama gücü dolayısıyla ilerlemiş yapay zeka çalışmaları içinde tahminleme modeli olarak önemli bir yere sahip olan Yapay Sinir Ağları (YSA) uygulanarak, stratejik yönetim araçlarının ne ölçüde kullanıldığı, memnuniyet ve etkinliğin örgütsel DNA'ya ne şekilde etki ettiği araştırılması amaçlanmıştır. Yöntem – Nicel araştırma yöntemlerinin kullanıldığı bu araştırmada, yapılan anket uygulaması sonucunda elde edilen veriler, IBM SPSS V21.0 (Statistical Package for Social Sciences-Sosyal Bilimler İçin İstatistik Paketi) paket programı aracılığıyla analiz edilecektir. Parametrik testlerden Bağımsız Grup T testi ve Tek Yönlü Varyans (ANOVA) analizi; parametrik olmayan testlerden Mann Whitney U testi ile Kruskal Wallis H testi uygulanacaktır. Stratejik yönetim araçlarının örgütsel DNA’ya etkisini tahmin etmek amacıyla yapay zeka tekniklerinden yapay sinir ağları uygulanacaktır. Araştırmada, stratejik yönetim alanında çalışma yapmış olan Çağatay (2019), Demir’in, (2015) yararlandığı ölçekten ve bu ölçeğin bir bölümü ile Darrell Rigby ve Barbara Bilodeau tarafından ortaya koyulan 25 yönetim aracından faydalanarak geliştirdiği “Stratejik yönetim araçları kullanım ve memnuniyet ölçeği” ve “Stratejik yönetim araçları seçiminde ihtiyaç ve öncelik ölçeği” kullanılmıştır. Araştırma İstanbul ilinde yer alan özel hastanelerde gerçekleştirilmiştir. Araştırma kapsamında özel hastanelerde görev yapan yöneticilerden (üst ve orta düzey) basit örnekleme yöntemi kullanılarak veriler elde edilmiştir. Toplanan ölçekler bir dizi elemeden geçirildikten sonra 402 anket formu analizlere tabi tutulmuştur. Bulgular – İstanbul ilinde yer alan özel hastanelerden, 60 özel hastane araştırmaya destek vermiş ve 402 örneklem üzerinden analiz yapılmıştır. Örneklemin 272 tanesi (%67,7) eğitim seti olarak kullanılırken 130 tanesi (%32,3) test seti olarak kullanılmıştır. Eğitim setinde %75,4’ü, test setinde %63,1’i doğru sınıflandırılmıştır. Araştırma sonucuna göre stratejik yönetim araçlarından %100 standartlaştırılmış önem ile “Dış kaynak kullanımı stratejik yönetim aracı hakkında bilgi sahibi olma durumu”, ardından, %92,2 ile “Kurumsal yönetişim ve müşteri ilişkileri yönetimi stratejik yönetim aracı hakkında bilgi sahibi olma durumu”, %83,8 ile “Küçülme stratejik yönetim aracından memnuniyet düzeyi”, %82,1 ile “Dış kaynak kullanımı stratejik yönetim aracından memnuniyet düzeyi”, %79,7 ile “Senaryo ve acil durum planlaması memnuniyet düzeyi”, %76,6 ile “Misyon ve vizyon stratejik yönetim aracından memnuniyet düzeyi” ve %71,9 ile “İşletme yetenekleri stratejik yönetim aracından memnuniyet düzeyleri” örgütsel DNA’ya etkili olduğu tespit edilmiştir. Tartışma – Çalışmanın bulguları, daha önce ele alınmadığı için benzer ilgili araştırmalarla karşılaştırılmış ve literatür dahilinde tartışılmış, bazı uyumlu sonuçlar ortaya çıktığı görülmüştür. Araştırma bulguları doğrultusunda yöneticilere ve karar vericilere, yapay sinir ağları ve stratejik yönetim araçlarının entegrasyonunun örgütsel DNA’yı etkilediği potansiyeli dolayısıyla önem vermeleri önerilmiştir.

İndir

Yayınlanmış

30-12-2023

Nasıl Atıf Yapılır

Köse Baylan, H., & Salepçioğlu, M. A. (2023). Yapay Sinir Ağları İle Stratejik Yönetim Araçlarının Kullanımının Örgütsel Dna’ya Etkisinin Tahmin Edilmesi: İstanbul’da Özel Hastanelerde Bir Araştırma. İşletme Araştırmaları Dergisi, 15(4), 2724–2745. https://doi.org/10.20491/isarder.2023.1744

Sayı

Bölüm

Makaleler