Konaklama İşletmelerinde Dijital Pazarlama Araçlarının Kullanımı: Ankara Örneği

Yazarlar

  • Ayşe Nevin Sert Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Turizm Fakültesi, Turizm İşletmeciliği Bölümü, Ankara, Türkiye
  • Şule Betül Sağlam Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Turizm Fakültesi, Turizm İşletmeciliği Bölümü, Ankara, Türkiye

DOI:

https://doi.org/10.20491/isarder.2023.1762

Anahtar Kelimeler:

Dijital Pazarlama- Turizmde Dijital Pazarlama

Özet

Amaç – Bu araştırmanın amacı, konaklama işletmelerinin hangi dijital pazarlama araçlarını daha etkin kullandıkları, ne düzeyde fayda sağladıkları ve yöneticilerin bakış açısıyla dijital pazarlamanın avantajlarının ve dezavantajlarının neler olduğunu belirlemektir. Yöntem – Araştırmada nitel araştırma modellerinden fenomenoloji modeli kullanılmıştır. Çalışma grubu, Ankara ilinde yer alan turizm işletme belgeli, 3, 4 ve 5 yıldızlı 15 konaklama işletmesinden oluşmaktadır. Çalışma grubuna araştırmanın amacına uygun hazırlanmış 4’ü demografik bilgileri içeren toplamda 15 soru sorulmuştur. Veri analizinde bulgular, içerik analizi yöntemiyle çözümlendikten sonra kodlamalar ile ayrılarak bulgular kısmında (K1, K2, K3...) şeklinde aktarılmıştır. Ayrıca araştırmada rezervasyon sitelerinin, sosyal medya platformlarının yüzdesel dağılımlarını görmek amacıyla SPSS programı üzerinden frekans analizi yapılarak tablo oluşturulmuştur. Bulgular – Araştırma bulgularına göre konaklama işletmesi yöneticilerinin dijital pazarlamayı, satış ve karlılıklarını arttırmak, müşterilere daha hızlı dönüş sağlamak ve potansiyel müşterileri kendilerine çekmek, konaklama işletmelerinin bilinirliğini arttırmak gibi konularda etkin bir araç olarak algıladıkları görülmektedir. Konaklama işletmeleri yöneticilerinin çoğunlukla müşteri ilişkileri yönetimi, reklam ve pazarlama faaliyetlerinde dijital pazarlama araçlarından yararlanmakta oldukları sonucuna ulaşmak mümkündür. Tartışma – Turizm sektörünün önemli bileşenleri arasında yer alan konaklama işletmeleri, dijital pazarlama uygulamalarını kullanarak, müşterilerle daha etkili ve kalıcı ilişkiler kurma, sosyal medya platformlarında bulunarak görünürlüğü ve bilinirliği arttırma, web siteleri ile bir marka kimliği oluşturma, satış ve karlılıklarını arttırma, daha fazla müşteriye daha hızlı ve etkin bir şekilde ulaşmayı hedeflemektedir. Çalışmada yer alan konaklama işletmesi yöneticileri dijital pazarlamayı, müşteri ilişkilerini, fiyatlandırmayı ve rezervasyon kanallarını yönetmeyi kolaylaştıran bir pazarlama stratejisi olarak gördükleri sonucuna ulaşılmıştır.

İndir

Yayınlanmış

30-12-2023

Nasıl Atıf Yapılır

Sert, A. N., & Sağlam, Şule B. (2023). Konaklama İşletmelerinde Dijital Pazarlama Araçlarının Kullanımı: Ankara Örneği. İşletme Araştırmaları Dergisi, 15(4), 2996–3010. https://doi.org/10.20491/isarder.2023.1762

Sayı

Bölüm

Makaleler