Kadın Çalışanların Psikolojik Şiddet Algısının Sosyal Kaytarma, Yaşam Doyumu Ve İşgören Performansı Üzerine Etkisi

Yazarlar

  • Menekşe Öztoprak Başkent Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Ankara, Türkiye

DOI:

https://doi.org/10.20491/isarder.2023.1771

Anahtar Kelimeler:

Psikolojik Şiddet- Sosyal Kaytarma

Özet

Amaç- Bu çalışmanın amacı, kadın çalışanların psikolojik şiddet algısının sosyal kaytarma, yaşam doyumları ve performansları üzerine etkilerinin ölçülmesidir. Yöntem- Nicel araştırma yöntemlerinden ilişkisel tarama modeli kullanılmış olup, veri toplamak için hazırlanmış anketler, Ankara’daki kamu ve özel kurumlarda görev yapan kadın çalışanlara kolayda örnekleme yöntemi ile e- posta, WhatsApp ve Instagram üzerinden ulaştırılmıştır. Araştırmanın örneklemini ankete eksiksiz cevap veren 479 kadın çalışan oluşturmaktadır. Araştırmada örneklem grubuna, psikolojik şiddet, sosyal kaytarma, yaşam doyumu ve işgören performans ölçeğini içeren anketler uygulanmıştır. Anket sonuçlarının değerlendirilmesinde SPSS.27 programı kullanılmış, araştırmanın hipotezlerini test etmek amacıyla da SPSS.27 programında Frekans, Ortalama, Pearson Korelasyonu, Regresyon ve t-testi, Anova gibi istatistiksel analizler yapılmıştır. Bulgular- Yapılan analiz sonucunda, çalışanların psikolojik şiddet algıları ile, sosyal kaytarma, yaşam doyumu ve işgören performansı arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Regresyon analizinde de kadın çalışanların psikolojik şiddet algılarının; sosyal kaytarma, yaşam doyumları ve performansları üzerine bir etkisi olduğu tespit edilmiştir. Tartışma- Kadın çalışanların psikolojik şiddet algısının sosyal kaytarma, yaşam doyumu ve performansları üzerine etkilerini inceleyen çalışmalarla kıyaslanmış ve uyumlu sonuçlar ortaya çıktığı görülmüştür. Dolayısıyla araştırmada kadın çalışanların psikolojik şiddetin sosyal kaytarma, yaşam doyumu ve performansları üzerine etkisinin ele alınmasıyla ulusal literatüre katkı sunacağı düşünülmektedir.

İndir

Yayınlanmış

30-12-2023

Nasıl Atıf Yapılır

Öztoprak, M. (2023). Kadın Çalışanların Psikolojik Şiddet Algısının Sosyal Kaytarma, Yaşam Doyumu Ve İşgören Performansı Üzerine Etkisi. İşletme Araştırmaları Dergisi, 15(4), 3141–3157. https://doi.org/10.20491/isarder.2023.1771

Sayı

Bölüm

Makaleler