Türkiye’nin Dış Ticaret Açığı ve Nükleer Enerji Seçeneği

Yazarlar

  • Cemalettin Aktepe Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü, Türkiye
  • Ayşe Gökkaya Tarsus Üniversitesi, Meslek Yüksek Okulu, Yönetim ve Organizasyon Bölümü, Lojistik Programı, Türkiye

DOI:

https://doi.org/10.20491/isarder.2023.1761

Anahtar Kelimeler:

Dış Ticaret Açığı- Enerji Açığı

Özet

Amaç – Bu çalışmanın amacı, Akkuyu nükleer enerji santralinin Türkiye’ye sağlayacağı muhtemel avantaj ve dezavantajlarının neler olacağı konusunda detaylı bir araştırma yapma isteğidir. Bu kapsamda çalışmada özellikle Türkiye’nin dış ticaret açığının önemli bir nedeni olan enerji açığı sorununa nükleer enerjinin çözüm üretip üretemeyeceği konusu tartışılmıştır. Yöntem – Çalışmada, nitel araştırma yöntemlerinden betimsel analiz yöntemi kullanılmıştır. Bu kapsamda doküman inceleme tekniği ile konu hakkında yapılan önemli çalışmalardan elde edilen veriler incelenmiş ve yorumlanmıştır. Bulgular – Nükleer enerji santrallerinin enerji arz çeşitliliğine katkısı, fosil yakıtlara göre sera gazı salmaması, büyük bir elektrik enerjisi üreticisi olması ve yakıt maliyetlerinin nispeten düşük olması gibi avantajları vardır. Diğer taraftan kurulum maliyetlerinin yüksekliği, kaza riski, nihai atıkların yarattığı riskler ve maliyeti gibi meseleler nükleer enerjinin dezavantajları arasında sayılabilir. Ayrıca Akkuyu nükleer enerji santrali ile Türkiye’nin nükleer enerji hammaddesi ve teknolojisi açısından dışa bağımlılığının devam edeceği görülmektedir. Buna karşın Türkiye’nin petrol ve doğalgaz bağımlılığını azaltabilmesi ve uzun vadede istikrarlı enerji kaynaklarına sahip olabilmesi adına nükleer enerjiye ihtiyacı olduğunu savunan görüşler de vardır. Tartışma – Akkuyu’da yapılacak nükleer güç santrali için Rusya ile yapılan anlaşma ve içeriği enerji bağımlılığı ve enerji arz güvenliği açısından oldukça düşündürücüdür. Türkiye’nin yapılan nükleer anlaşmalar çerçevesinde gerek nükleer teknoloji gerekse nükleer yakıt tedariği konusunda dışa bağımlı olmaya devam edeceği açıktır. Enerjide dışa bağımlılığın çözümü, özellikle gelişmiş ülkelerin yoğun bir şekilde yatırım yaptığı yenilenebilir enerji kaynaklarında aranmalıdır.

İndir

Yayınlanmış

30-12-2023

Nasıl Atıf Yapılır

Aktepe, C., & Gökkaya, A. (2023). Türkiye’nin Dış Ticaret Açığı ve Nükleer Enerji Seçeneği. İşletme Araştırmaları Dergisi, 15(4), 2978–2995. https://doi.org/10.20491/isarder.2023.1761

Sayı

Bölüm

Makaleler

Aynı yazar(lar)ın dergideki en çok okunan makaleleri