Siyasal Pazarlamada Sosyal Medya Kullanımı: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimlerinde Twitter Söylemlerinin Karşılaştırması

Yazarlar

  • Hacer Akın Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya, Tükiye
  • Cemalettin Aktepe Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Ankara, Türkiye

DOI:

https://doi.org/10.20491/isarder.2022.1567

Anahtar Kelimeler:

Siyasal Pazarlama- Sosyal Medya- Belediye Seçimleri

Özet

Amaç - Bu araştırmada 2019 Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri sürecinde adayların sosyal medya (Twitter) hesapları üzerinden yaptıkları paylaşımlar veri alınarak, Twitter kullanımlarıyla seçim sonuçları arasındaki bağlantı incelenmektedir. Yöntem - Bu araştırmada araştırma yöntemi olarak içerik analizi kullanılmıştır. Bu doğrultuda 2019 Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde Millet İttifakı adayı Mansur Yavaş ile Cumhur İttifakı adayı Mehmet Özhaseki’nin Twitter hesaplarından 3-30 Mart 20129 tarihleri arasındaki paylaşımları veri olarak toplanmış, toplam 322 metin içerikli tweet ve 295 görsel Maxqda 2020 programı üzerinden 20 kategoride toplam 1010 kodlama yapılarak nitel olarak incelenmiştir. Diğer yandan “Vaatler” kategorisi ayrı olarak 20 vaat başlığı altında tekrar kodlanmıştır. Dolayısıyla adayların twitter söylemleri kategorileri ve vaatleri ayrı olarak ele alınarak incelenmiştir. Bununla beraber adayların dönem takipçi ve takip ettikleri hesap sayıları, paylaşım zamanları bilgilerine “Boomsocial” adlı sosyal medya ölçme ve analiz platformundan ulaşılmıştır. Bulgular - Araştırma sonucunda her iki adayın da sosyal medyanın imkanlarını kısıtlı olarak değerlendirdiği, tek yönlü iletişim imkanlarını (içerik üretme) etkin bir şekilde değerlendirmekle beraber karşılıklı etkileşim bazlı mention, reply, alıntılama … gibi seçeneklere çok az başvurdukları tespit edilmiştir. Diğer yandan Mehmet Özhaseki’nin Mansur Yavaş’a göre Twitter’ın teknik imkanlarını daha çok kullandığı ortaya konmuştur. Bu doğrultuda sosyal medyanın etkin kullanımının tek başına seçim seyrine etkisi olmadığı ortaya konmuştur. Tartışma: Dijitalleşmenin getirdiği sosyal medya imkânı Türkiye koşullarında henüz gözlemeyebileceğimiz bir olgunluk seviyesine ulaşmadığı için Türkiye örneklemlerine yönelik sosyal medya çalışmaları kapsamı ne düzeyde olursa olsun seçim seyri konusunda araştırmacıya ve okuyucuya fikir vermekte eksik kalmaktadır. Diğer yandan adayların verilerinden sağlanan bulgular neticesinde seçim başarısına sosyal medya kullanımının tek başına etki etmediğini söylemek yerinde olacaktır.

İndir

Yayınlanmış

31-12-2022

Nasıl Atıf Yapılır

Akın, H., & Aktepe, C. (2022). Siyasal Pazarlamada Sosyal Medya Kullanımı: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimlerinde Twitter Söylemlerinin Karşılaştırması. İşletme Araştırmaları Dergisi, 14(4), 3356–3375. https://doi.org/10.20491/isarder.2022.1567

Sayı

Bölüm

Makaleler

Aynı yazar(lar)ın dergideki en çok okunan makaleleri