Örgütsel Güven İle Örgüt İkliminin Örgütsel Özdeşleşme, İş Tatmini Ve İşten Ayrılma Niyeti Üzerine Etkileri: Otel İşletmelerinde Bir Uygulama

Yazarlar

  • Şükran Öktem Başkent Üniversitesi Kazan Meslek Yüksekokulu 06980 Kazan/Ankara, Türkiye
  • Burçak Kızıltan Başkent Üniversitesi Kazan Meslek Yüksekokulu 06980 Kazan/Ankara, Türkiye
  • Menekşe Öztoprak Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Ankara, Türkiye

Anahtar Kelimeler:

Otel İşletmeleri- Örgütsel Güven- Örgüt İklimi- Örgütsel Özdeşleşme- İş Tatmini- İşten Ayrılma Niyeti

Özet

İşletmelerde örgütsel güven ve örgüt iklimi çalışanlarda farklı algılara neden olmaktadır. Çalıştığı işletmede olumlu bir örgüt iklimi algılayan ve güven duyan işgörenlerde yüksek düzeyde örgütsel özdeşleşme ve iş tatmini meydana gelirve işten ayrılmayı düşünmeyebilirler. Bu çalışmada İstanbul ilinde bulunan dört ve beş yıldızlı otel işletmelerindeki işgörenlere ilişkin örgütsel güven ve örgüt iklimi algılarının, örgütsel özdeşleşme, iş tatmini ve işten ayrılma niyeti algıları üzerinde herhangi bir etkisinin olup olmadığı araştırılmıştır. Bu amaçla otel işletmelerinde çalışan 300 kişiye ulaşılmış, veriler kolayda örnekleme metoduyla online anket yöntemiyle toplanmıştır. Hipotezlerin testleri için yapısal eşitlik modellemesi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda örgüt ikliminin iş tatmini üzerinde anlamlı bir etkisi gözlemlenememiştir. Diğer değişkenler arasında ise anlamlı ilişkiler olduğu saptanmıştır.

İndir

Yayınlanmış

13-06-2021

Nasıl Atıf Yapılır

Öktem, Şükran, Kızıltan, B., & Öztoprak, M. (2021). Örgütsel Güven İle Örgüt İkliminin Örgütsel Özdeşleşme, İş Tatmini Ve İşten Ayrılma Niyeti Üzerine Etkileri: Otel İşletmelerinde Bir Uygulama. İşletme Araştırmaları Dergisi, 8(4), 162–186. Geliş tarihi gönderen https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/350

Sayı

Bölüm

Makaleler