Sosyotropik-Otonomik Kişilik Özelliklerinin Çalışanların Motivasyonuna Etkisi: Ankara’da Bulunan Konaklama İşletmelerinde Yapılan Bir Araştırma

Yazarlar

  • Şükran Öktem Başkent Üniversitesi Kazan Meslek Yüksekokulu Ankara, Türkiye
  • Hakan Turgut Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Ankara, Türkiye
  • İsmail Tokmak Milli Savunma Bakanlığı, Ankara, Türkiye

Anahtar Kelimeler:

Konaklama İşletmeciliği- Motivasyon- Sosyotropi- Otonomi

Özet

Çalışanların kişilik özelliklerinin motivasyonları üzerinde etkili olduğu değerlendirildiğinden, Ankara il merkezinde yer alan dört ve beş yıldızlı otel işletmelerinde çalışanların öncelikle sosyotropik otonomik kişilik özellikleri belirlenmiştir. Müteakiben çalışanların motivasyonları içsel ve dışsal motivasyon araçları kapsamında ölçülerek çalışanların sosyotropik otonomik kişilik özelliklerinin içsel ve dışsal motivasyonlarına bir etkisinin bulunup bulunmadığı belirlenmeye çalışılmıştır. Bulgular, otonomik kişilik özelliğinin alt boyutu olan kişisel başarının hem içsel hem de dışsal motivasyonu, sosyotropik kişilik özelliği olan onaylanma kaygısının ise dışsal motivasyonu doğrudan ve pozitif yönde etkilediğini göstermiştir.

İndir

Yayınlanmış

13-06-2021

Nasıl Atıf Yapılır

Öktem, Şükran, Turgut, H., & Tokmak, İsmail. (2021). Sosyotropik-Otonomik Kişilik Özelliklerinin Çalışanların Motivasyonuna Etkisi: Ankara’da Bulunan Konaklama İşletmelerinde Yapılan Bir Araştırma. İşletme Araştırmaları Dergisi, 5(1), 79–92. Geliş tarihi gönderen https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/101

Sayı

Bölüm

Makaleler

Aynı yazar(lar)ın dergideki en çok okunan makaleleri