Bulanık Analitik Hiyerarşi Süreci ve Taguchi Kayıp Fonksiyonu ile Tedarikçi Seçimi: Havacılık Endüstrisinde Bir Uygulama

Yazarlar

  • Bahar Taşar İzmir Bakırçay Üniversitesi, İzmir, Türkiye

DOI:

https://doi.org/10.20491/isarder.2024.1779

Anahtar Kelimeler:

Çok Kriterli Tedarikçi Seçim Problemi- Bulanık AHP

Özet

Amaç - Dış kaynak operasyonlarının ve malzeme tedarik süreçlerinin işletme içi operasyonlar kadar önemli olduğu imalat sanayilerinde işletmelerin başarısı, etkin ve işbirlikçi tedarikçilerle çalışmak ile doğrudan ilgilidir. Bu çalışma havacılık endüstrisinde yer alan bir örnek işletme için belirli kriterler altında uygun tedarikçileri seçmeyi amaçlamaktadır. Yöntem –Tedarikçi seçimindeki kriterler satın alma yöneticisi ile derinlemesine görüşme yönetimi sonucunda belirlenmiş ve kriter ağırlıkları Bulanık Analitik Hiyerarşi Süreci ile elde edilmiştir. Tedarikçilerin sıralanmasında Taguchi Kayıp Fonksiyonu yöntemi kullanılarak belirlenen kriterler üzerinden performans değerlerine bağlı tedarikçi kayıpları hesaplanmıştır. Bulgular – Kalite, finansal koşullar, teslimat, kapasite ve bu üst kriterlerle ilişkili 11 alt kriter firma için tedarikçi seçim öncelikleri olarak belirlenmiştir. Tedarikçi kayıp skorlarına göre işletmeye en az maliyet getiren tedarikçi dış kaynak kullanımı için seçilmiştir. Diğer tedarikçilerin hangi performans kriterlerini geliştirmesi gerektiği kayıp analizi ile gösterilmiştir. Tartışma – İşletmelerin farklı özelliklere sahip tedarikçilerini değerlendirme ve seçme süreci çok kriterli bir karar verme problemidir. İşletmenin bulunduğu sektöre, koşullara ve ihtiyaçlara uygun olarak farklı önem derecelerine sahip kriterler tedarikçilerin performanslarını değerlendirmede farklı yöntemler ile kullanılmaktadır. Bu çalışma tedarikçilerin performanslarını beklenen değerden sapmalarına bağlı olarak işletmeye getirdikleri kayıp bakış açısıyla değerlendirmektedir. Çalışma, özellikle havacılık sektöründe yer alan işletmelerin tedarikçilerini seçmesinde yöntem ve kriter seçimi bağlamında yol gösterici olmaktadır.

İndir

Yayınlanmış

28-03-2024

Nasıl Atıf Yapılır

Taşar, B. (2024). Bulanık Analitik Hiyerarşi Süreci ve Taguchi Kayıp Fonksiyonu ile Tedarikçi Seçimi: Havacılık Endüstrisinde Bir Uygulama. İşletme Araştırmaları Dergisi, 16(1), 103–117. https://doi.org/10.20491/isarder.2024.1779

Sayı

Bölüm

Makaleler