Kurumsal Sosyal Sorumluluk Algılamalarının Örgütsel Özdeşleşme Ve Sanal Kaytarma Davranışına Etkisi: Otel İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma

Yazarlar

  • Şirin Özkaya Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Ankara, Türkiye.
  • Ahmet Tayfun Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Turizm Fakültesi, Ankara, Türkiye.

DOI:

https://doi.org/10.20491/isarder.2023.1770

Anahtar Kelimeler:

Kurumsal Sosyal Sorumluluk- Örgütsel Özdeşleşme

Özet

Amaç – Sanal kaytarmaya ve örgütsel özdeşleşmenin altında yatan örgütsel faktörlerden kurumsal sosyal sorumluluk algısının çalışanların özdeşleme ve sanal kaytarma düzeylerine ne yönde etki ettiği araştırmak. Yöntem – Araştırma Nevşehir ilindeki 4 ve 5 yıldızlı otellerde çalışan işgörenler üzerinde yapılmıştır. Araştırma evreni 775 kişiden oluşmaktadır. Araştırmada tam sayıma ulaşılması hedeflenmiştir. Ancak çeşitli nedenlerden dolayı 564 kişiye ulaşılabilmiş ve söz kon usu kişilerin çalışmaya katılmaları sağlanmıştır. Otellerde çalışan kişilerden toplanan veriler yüz yüze anket tekniği ile toplanmıştır. Toplanan veriler SPSS programı ile analiz edilmiştir. Bulgular – Analizler sonucunda otellerin etik, ekonomik ve yasal sorumluluklarını kabul edilebilir düzeyde, gönüllü sorumluluklarını ise orta düzeyde yerine getirdikleri tespit edilmiştir. Çalışanların örgütleriyle özdeş oldukları belirlenmiş, buna karşın orta düzeyd e de olsa sanal kaytarma yaptıkları tespit edilmiştir. Kurumsal sosyal sorumluluk algısı ile örgütsel özdeşleme arasında pozitif; sanal kaytarma düzeyi arasında ise negatif bir ilişki bulunmuştur. Ayrıca otel çalışanlarının özdeşleme düzeyleri i le sanal kaytarma düzeyleri arasında da negatif yönlü bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Tartışma: Bu çerçevede yapılan etki analizinde; kurumsal sosyal sorumluluk algısında yaşanan olumlu artış örgütsel özdeşleşmeyi artırırken; sanal kaytarmayı düşürdüğü tespit edilmiştir.

İndir

Yayınlanmış

30-12-2023

Nasıl Atıf Yapılır

Özkaya, Şirin, & Tayfun, A. (2023). Kurumsal Sosyal Sorumluluk Algılamalarının Örgütsel Özdeşleşme Ve Sanal Kaytarma Davranışına Etkisi: Otel İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma. İşletme Araştırmaları Dergisi, 15(4), 3121–3140. https://doi.org/10.20491/isarder.2023.1770

Sayı

Bölüm

Makaleler

Aynı yazar(lar)ın dergideki en çok okunan makaleleri