Örgütlerde İnovasyon, Örgütsel Öğrenme İlişkisinde Yapay Zekâ Kaygısının Rolü

Yazarlar

  • Cemile Şeker Yakın Doğu Üniversitesi, Turizm Fakültesi, Turizm Araştırma Merkezi, Lefkoşa, KKTC
  • Edip Örücü Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, İİBF, Balıkesir, Türkiye
  • Aslı Ercan Önbıçak Bağımsız Araştırmacı, İzmir, Türkiye

DOI:

https://doi.org/10.20491/isarder.2024.1793

Anahtar Kelimeler:

Örgütsel İnovasyon- Örgütsel Öğrenme

Özet

Amaç – Çalışmanın amacı, örgütlerde inovasyon ve örgütsel öğrenme ilişkisinde yapay zekâ kaygısının rolünü araştırmaktır. Yenilikçilik kültürünün gelişmediği örgütler, faaliyet gösterdikleri sektörde ön safhalarda yer alamazlar. Bu sebeple, örgütlerde inovasyon ve örgütsel öğrenme birbirinin tamamlayıcısı olabilmektedir. Bunun yanı sıra son yıllarda inovasyonla birlikte yapay zekâ kavramının ön plana çıkması ve örgütlerde iş yapış şekillerinde değişimi yaratması da önem arz etmektedir. Yöntem – Araştırma, alan araştırması yoluyla elde edilen verilerin nicel analiz yöntemleriyle değerlendirilmesi şeklinde uygulanmıştır. Araştırmanın evreni, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Lefkoşa’da faaliyet gösteren özel hastane çalışanlarıdır. Örneklem, biri diş hastanesi olmak üzere, iki özel hastanede 490 çalışandan oluşmaktadır. Veriler, yüz yüze anket yöntemiyle toplanmıştır. Verilerin normal dağılım analizi için normallik testi, ölçeklerin iç tutarlılığını ölçmek amacıyla güvenilirlik testi, değişkenler arasındaki ilişkilerin tespiti için; Pearson korelasyon testi, aracılık ve düzenleyicilik rol testleri için hiyerarşik regresyon testi kullanılmıştır. Bulgular – Araştırma verileri, bir paket programında analiz edilmiş ve %95 güven düzeyi ile çalışılmıştır. Oluşturulan beş hipotez de analiz sonuçlarına göre kabul edilmiştir. Örgütsel inovasyonun, örgütsel öğrenme üzerinde pozitif yönlü ve anlamlı etkisinin varlığı görülmektedir. Ayrıca örgütsel inovasyonun yapay zekâ kaygısı üzerinde negatif etkisi belirlenmektedir. Yapay zekâ kaygısıyla örgütsel öğrenme arasında negatif yönlü ilişki saptanmaktadır. Son olarak, örgütsel inovasyon örgütsel öğrenme ilişkisinde yapay zekâ kaygısının hem aracı hem de düzenleyici etkisi olduğu tespit edilmiştir. Tartışma – Araştırmanın sonuçları literatür ile örtüşmektedir. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda, örgütsel inovasyonun öğrenme üzerindeki etkisi bulunmaktadır. Örgütlerde yenilikçi bakış açısıyla birlikte kullanılmaya başlanan yapay zekâ uygulamaları, çalışanlarda bazı kaygılara yol açabilmektedir. Çalışma bu bağlamda yöneticilerin çalışanların kaygılarını azaltıcı önemlere yönelmeleri gerektiği önerisinin altını çizmektedir.

İndir

Yayınlanmış

28-03-2024

Nasıl Atıf Yapılır

Şeker, C., Örücü, E., & Ercan Önbıçak, A. (2024). Örgütlerde İnovasyon, Örgütsel Öğrenme İlişkisinde Yapay Zekâ Kaygısının Rolü. İşletme Araştırmaları Dergisi, 16(1), 328–345. https://doi.org/10.20491/isarder.2024.1793

Sayı

Bölüm

Makaleler