The Pursuit of Happyness (Umudunu Kaybetme) Filmi Üzerinden Pozitif Psikolojik Sermayeye İlişkin Bir Değerlendirme

Yazarlar

  • Adviye Aslı Denizli Polat Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Yönetim ve Organizasyon Bölümü, İstanbul, Türkiye
  • Gönen İlkar Dündar İstanbul Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İnsan Kaynakları Yönetimi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
  • Gönen İlkar Dündar İstanbul Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İnsan Kaynakları Yönetimi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

DOI:

https://doi.org/10.20491/isarder.2024.1812

Anahtar Kelimeler:

Pozitif Psikolojik Sermaye- Öz Yeterlilik

Özet

Amaç – Pozitif psikolojik sermaye, son yıllarda ilgili yazında sıklıkla araştırılan ve ilgi çeken bir kavramdır. Günümüz çalışma yaşamının rekabetçi ve zorlayıcı koşullarının yanı sıra, bu koşullara bağlı olarak kariyer kavramının doğasında meydana gelen değişiklikler, kavramın önemini daha belirgin kılmaktadır. Bu çalışmada, The Pursuit of Happyness (Umudunu Kaybetme) filmi üzerinden pozitif psikolojik sermayenin boyutları analiz edilmiştir. Analizin bulguları aracılığıyla, pozitif psikolojik sermayenin bireyin yaşamı ve kariyeri açısından önemine ışık tutmaya çalışılmıştır. Yöntem – Çalışmada nitel araştırma yöntemi izlenerek görsel doküman kapsamında film incelemesi gerçekleştirilmiştir. Araştırmacılar tarafından film, pozitif psikolojik sermaye bağlamında ele alınarak analiz için çerçeve oluşturulmuştur. Pozitif psikolojik sermayenin boyutları olan öz yeterlilik, umut, dayanıklılık ve iyimserlik araştırmanın tematik çerçevesi olarak belirlenmiştir. Bulgular, bu temalar doğrultusunda sınıflandırılarak yazınla ilişkilendirilmiştir. Bulgular – Çalışmada izlenen yöntem aracılığıyla pozitif psikolojik sermayenin görsel ve işitsel bağlamda örneklerle daha anlaşılır kılınması hedeflenmiştir. Filmdeki sahne ve diyaloglardan alıntılar yapılarak pozitif psikolojik sermayenin boyutlarına ilişkin bulgu ve değerlendirmelere yer verilmiştir. Pozitif psikolojik sermayenin film üzerinden ele alınması, konuya ilgi duyanların konuyu daha net biçimde değerlendirebilmelerine olanak tanımakta ve konu hakkındaki eğitimlerde bu filmin eğitim materyali olarak kullanılabileceğini göstermektedir. Tartışma – Filmin gerçek yaşam öyküsünden uyarlanmış olması, pozitif psikolojik sermayenin soyut ve somut yönlerini gerçek hayattan kesitlerle gözler önüne sermektedir. Bunun yanı sıra nicel araştırma yöntemleriyle vurgulanma olanağı yakalanamayan noktaların, sahne ve diyalog kesitleri aracılığıyla aktarılması sağlanmaktadır. Bu doğrultuda çalışmanın, pozitif psikolojik sermaye kavramı ile boyutlarının anlaşılması ve film üzerinden tartışılarak çok yönlü değerlendirilmesine katkı sunması umulmaktadır. Çalışmanın gelecekte konuya ilişkin gerçekleştirilecek araştırmalara ve film analizi çalışmalarına örnek teşkil edebileceği düşünülmektedir.

İndir

Yayınlanmış

04-07-2024

Nasıl Atıf Yapılır

Denizli Polat, A. A., Dündar, G. İlkar, & Dündar, G. İlkar. (2024). The Pursuit of Happyness (Umudunu Kaybetme) Filmi Üzerinden Pozitif Psikolojik Sermayeye İlişkin Bir Değerlendirme. İşletme Araştırmaları Dergisi, 16(2), 586–603. https://doi.org/10.20491/isarder.2024.1812

Sayı

Bölüm

Makaleler