Örgütsel Yaratıcılığı Arttırmak için Öneri Geliştirme Sistemi: Atıştırmalık Üretim Sektöründe Bir Uygulama

Yazarlar

  • Güzide Karakuş Necmettin Erbakan Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Havacılık Yönetimi Bölümü Konya, Türkiye

Anahtar Kelimeler:

Yaratıcılık- Öneri- Öneri Geliştirme- Fikir Üretme- Operasyonel Gelişme

Özet

İnovasyon ve sürekli iyileştirme kavramlarının işletmelerin gelişmeleri ve sürdürülebilirliği üzerinde giderek daha büyük rol oynadığı günümüz iş yaşamında operasyonel faaliyetlere yönelik iyileştirmelerde çalışanların katılımının dikkate alınması önemli bir gerekliliktir. Her işi en iyi o işi yapanın bildiği düşüncesi çerçevesinde çalışanların yaptıkları iş, ürettikleri ürün, işletme operasyonları, işletme algısı, ürün kalitesi, örgüt iklimi, çalışma ortamı gibi konularda öneriler geliştirilebildikleri ve bu önerilerin hayata geçirildiği bir işletmede çalışanların yaratıcı çözüm üretmeleri önemli gelişim kaynağı niteliğindedir. Bu durum aynı zamanda çalışanlarda iş tatminini olumlu yönde etkileyerek aidiyet hissinin de gelişmesine katkı sağlayacaktır. Literatürde yaratıcılık kavramı çok yer bulmak ile birlikte öneri geliştirme sistemine yönelik yeterli çalışma bulunmamaktadır. Benzer şekilde birçok büyük ölçekli işletme öneri geliştirme sistemi sayesinde kazandıkları başarıları dile getirmekte iken, sistemin yaygınlığı oldukça düşüktür. Bu çalışmanın amacı yaratıcılık kavramının ve örgütsel yaratıcılığı geliştiren öneri geliştirme sisteminin anlaşılmasına katkı sağlamaktır. Çalışmanın birinci bölümünde yaratıcılığın ne olduğu, önemi ve bireysel ve örgütsel yaratıcılık kavramlarına yer verilmiştir. İkinci bölümde öneri geliştirme sisteminin ne olduğu ve nasıl uygulandığına değinilmiştir. Uygulama bölümünde atıştırmalık imalatı sektöründe faaliyet gösteren bir işletmede Öneri Geliştirme Sistemi’nin kurulması sürecine yer verilmiştir. Sürecin planlanması, hayata geçirilmesi, yaygınlaştırılması ve sürdürülebilirliği doğrultusunda gerçekleştirilen faaliyetlere değinilmiştir. Sonuç bölümünde çalışmadan elde edilen bulgular sunularak benzer çalışmalar yapmak isteyen akademisyen ve işletmelere katkı sunmak hedeflenmiştir.

İndir

Yayınlanmış

13-06-2021

Nasıl Atıf Yapılır

Karakuş, G. (2021). Örgütsel Yaratıcılığı Arttırmak için Öneri Geliştirme Sistemi: Atıştırmalık Üretim Sektöründe Bir Uygulama. İşletme Araştırmaları Dergisi, 10(1), 254–274. Geliş tarihi gönderen https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/520

Sayı

Bölüm

Makaleler