İşletmelerin Yeşil Yönetim Algılarının İşletme Performansı Üzerindeki Etkisini Ölçmeye Yönelik Bir Araştırma

Yazarlar

  • Güzide Karakuş Necmettin Erbakan Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Havacılık Yönetimi Bölümü Konya, Türkiye
  • Meral Erdirençelebi Necmettin Erbakan Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Bankacılık Bölümü Konya, Türkiye

Anahtar Kelimeler:

Yeşil Yönetim- Çevre- Sürdürülebilirlik

Özet

Çevreye duyarlı işletmecilik, çevre dostu yönetim olarak da adlandırılabilen Yeşil Yönetim yaklaşımı, işletmelerin faaliyetlerinde çevre odaklı hareket etmeleridir. Çevre odaklı terimi ile ifade edilmek istenen, işletmelerin gerçekleştirdikleri tüm faaliyetlerde çevresel etkileri dikkate almaları, çalışanlarına çevre bilinci konusunda eğitimler vermeleri, çevreye zarar vermeyen ya da olabildiğinde az zarar veren teknolojiler kullanmaları, operasyonel faaliyetlerinde çevresel etkileri minimize etmeye çalışmaları vb. faaliyetlerin tümünü kapsayan anlayıştır. Bu çalışmanın amacı Türkiye’de bir sanayi şehri olan Konya ilinde faaliyet gösteren orta büyüklükte ve büyük işletmelerinin yeşil yönetim konusundaki farkındalıklarının işletme fonksiyonlarına ve performanslarına etkisini ortaya koymaktır. Araştırmada veri toplama metodu olarak anket metodu seçilmiştir. Bu çerçevede 150 işletme araştırma kapsamına alınmış, 83 işletmeden elde edilen veriler analize tabi tutulmuştur. Gerçekleştirilen analizler doğrultusunda işletmelerin yeşil yönetim algıları ile yeşil işletme fonksiyonları alt faktörleri (üretim, muhasebe, lojistik, insan kaynakları ve pazarlama) ve işletme performansının birbirleri ile pozitif yönlü, anlamlı, orta ve yüksek düzeyde bir ilişki içinde olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır.

İndir

Yayınlanmış

13-06-2021

Nasıl Atıf Yapılır

Karakuş, G., & Erdirençelebi, M. (2021). İşletmelerin Yeşil Yönetim Algılarının İşletme Performansı Üzerindeki Etkisini Ölçmeye Yönelik Bir Araştırma. İşletme Araştırmaları Dergisi, 10(4), 681–704. Geliş tarihi gönderen https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/700

Sayı

Bölüm

Makaleler