Örgütsel Politika Algısı ile Örgütsel Bağlılık İlişkisinde Örgütsel Güvenin Düzenleyici Rolünün Belirlenmesine Yönelik İstanbul’daki Üniversitelerde Bir Araştırma

Yazarlar

  • Sibel Aybar İstanbul Aydın Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Florya, İstanbul, Türkiye
  • Akın Marşap İstanbul Aydın Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Florya, İstanbul, Türkiye

Anahtar Kelimeler:

Örgütsel politika algısı- örgütsel güven- örgütsel bağlılık

Özet

Bu çalışmanın amacı; örgütsel politika algısı ile örgütsel bağlılık ilişkisinde örgütsel güvenin düzenleyici rolünü ortaya çıkarmaktır. Araştırmanın verileri İstanbul ilindeki devlet ve vakıf üniversitelerinin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinde görev yapan 267 öğretim üyesinden elde edilmiştir ve değişkenler arası ilişkiler korelasyon ve regresyon analizleri ile incelenmiştir. Çalışma kapsamında örgütsel politika algısı ile örgütsel bağlılık ilişkisinde örgütsel güvenin düzenleyici rolünü belirlemek amacıyla hiyerarşik regresyon analizi, değişkenler arasındaki anlamlılık ilişkisinin belirlenebilmesi amacıyla Pearson korelasyon analizi uygulanmıştır. Veri toplama araçları olarak örgütsel politika algısı ölçeği, örgütsel güven ölçeği, örgütsel bağlılık ölçeği ve kişisel veri formu kullanılmıştır. Araştırma sonucunda; akademisyenlerin örgütsel politika algılarının ve örgütsel güven düzeylerinin, örgütsel bağlılık düzeylerini etkileyen belirleyici değişkenler olduğu ortaya çıkmıştır. Bu bağlamda yapılan analizlerin sonucunda söz konusu üç değişken arasında anlamlı ilişkiler olduğu tespit edilmiştir.

İndir

Yayınlanmış

13-06-2021

Nasıl Atıf Yapılır

Aybar, S., & Marşap, A. (2021). Örgütsel Politika Algısı ile Örgütsel Bağlılık İlişkisinde Örgütsel Güvenin Düzenleyici Rolünün Belirlenmesine Yönelik İstanbul’daki Üniversitelerde Bir Araştırma. İşletme Araştırmaları Dergisi, 10(2), 758–782. Geliş tarihi gönderen https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/607

Sayı

Bölüm

Makaleler