İş-Aile Zenginleşmesi Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Yazarlar

  • İlksun Didem Ülbeği Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü, Adana, Türkiye
  • Esengül İplik Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi İşletme Fakültesi, İşletme Bölümü Adana, Türkiye

Anahtar Kelimeler:

İş Aile Zenginleşmesi- Aile İş Zenginleşmesi- Geçerlik

Özet

Kacmar vd. (2014) tarafından geliştirilen iş-aile zenginleşmesi ölçeği’nin güvenirlik ve geçerliğinin incelenerek Türkçe uyarlamasının yapılmasının amaçlandığı bu çalışmada ölçek iki farklı örneklem grubuna uygulanmıştır. Anket çalışması sonucu elde edilen veriler doğrultusunda, ölçeğin yapı geçerliği araştırılmış, iç tutarlılığı ve ölçüt bağımlı geçerliği ele alınmıştır. Ölçüt bağımlı geçerliği için aile yaşamından tatmin, performans ve işten ayrılma niyeti ölçekleri kullanılmıştır. Yapılan açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizleri sonucunda, özgün ölçekle örtüşen ve “iş-aile zenginleşmesi” ile “aile-iş zenginleşmesi” boyutlarını içeren iki faktörlü yapı doğrulanmıştır. (χ2=21,504, df=8, χ2/df=2,688; TLI=0,97; CFI=0,98; RMSEA=0,072). Çalışmada ölçeklere ilişkin iç tutarlılığı değerlendirmede Cronbach Alfa katsayısı kullanılmış olup, ölçeğin alt boyutlarının iç tutarlılık katsayıları 0,81 ve 0,88 olarak bulunmuştur. Elde edilen bulgular Türkçeye uyarlanan iki boyutlu iş-aile zenginleşmesi ölçeği’nin güvenilir ve geçerli olduğunu ve Türkiye’de konu ile ilgili yapılacak çalışmalarda kullanılabileceğini ortaya koymaktadır.

İndir

Yayınlanmış

13-06-2021

Nasıl Atıf Yapılır

Ülbeği, İlksun D., & İplik, E. (2021). İş-Aile Zenginleşmesi Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. İşletme Araştırmaları Dergisi, 10(4), 722–741. Geliş tarihi gönderen https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/702

Sayı

Bölüm

Makaleler