Örgütsel Stresin Örgütsel Sessizlik Üzerine Etkisi: Beş Yıldızlı Termal Otel İşletmelerinde Bir Uygulama

Yazarlar

  • Gonca Kılıç Afyon Kocatepe Üniversitesi Turizm İşl. ve Otelcilik Yüksekokulu ANS Kampüsü- Afyonkarahisar, Türkiye
  • Tülin Tunç Üsküp Caddesi (Çevre Sokak) 26/10 Çankaya, Ankara, Türkiye
  • Sinan Saraçlı Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi İstatistik Bölümü ANS Kampüsü- Afyonkarahisar, Türkiye
  • İbrahim Kılıç Afyon Kocatepe Üniversitesi Biyoistatistik Anabilim Dalı ANS Kampüsü- Afyonkarahisar, Türkiye

Anahtar Kelimeler:

Örgütsel stres- örgütsel sessizlik- termal otel- Afyonkarahisar

Özet

Bu araştırmada, örgütsel stres ve örgütsel sessizliğe ilişkin genel literatür bilgilerine yer verilmesi ve beş yıldızlı termal otel işletmelerinde yapılan bir uygulama ile örgütsel stresin örgütsel sessizlik üzerindeki etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada veri toplama tekniği olarak kullanılan anket, örneklem grubunu oluşturan (Afyonkarahisar’da faaliyet gösteren beş yıldızlı termal otel işletmelerindeki) 387 işgören üzerinde uygulanmıştır. Elde edilen verilerin analizinde, faktör analizi, güvenirlik analizi, aritmetik ortalama, standart sapma, Pearson korelasyon analizi ile basit ve çoklu doğrusal regresyon analizi gibi istatistiksel teknikler kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, termal otel işgörenlerinin örgütsel stres ve örgütsel sessizlik düzeylerinin orta seviyede olduğu belirlenmiştir. Bununla birlikte, örgütsel stres ile örgütsel sessizlik arasında orta kuvvette pozitif bir ilişki olduğu tespit edilmiştir.

İndir

Yayınlanmış

13-06-2021

Nasıl Atıf Yapılır

Kılıç, G., Tunç, T., Saraçlı, S., & Kılıç, İbrahim. (2021). Örgütsel Stresin Örgütsel Sessizlik Üzerine Etkisi: Beş Yıldızlı Termal Otel İşletmelerinde Bir Uygulama. İşletme Araştırmaları Dergisi, 5(1), 17–32. Geliş tarihi gönderen https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/98

Sayı

Bölüm

Makaleler