Katılım Bankası Çalışanlarının Faizsiz Finans Muhasebe Standartlarına Bakış Açılarının Analizi: Sivas İli Örneği

Yazarlar

  • Said Alpagut Şenel Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Sivas, Türkiye
  • Öznur Arslan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Cumhuriyet Meslek Yüksekokulu, Sivas, Türkiye

Anahtar Kelimeler:

Katılım Bankaları- Faizsiz Finans Muhasebe Stan-dartları- İslami Bankacılık

Özet

Amaç – Bu çalışma, Sivas il merkezinde faaliyet gösteren katılım bankası çalışanlarının faizsiz finans muhasebe standartlarına yönelik farkındalık düzeylerini belirlemek ve faizsiz finans muhasebe stan-dartlarının katılım bankalarında uygulanabilirliğine ilişkin düşüncelerini tespit etmek amacıyla yapıl-mıştır. Yöntem – Çalışmada veri toplama tekniği olarak anket yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini Sivas il merkezinde faaliyet gösteren 5 katılım bankasında (Albaraka Türk Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Türkiye Finans Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası ve Ziraat Katılım Bankası) çalışan kişiler oluşturmaktadır. Bu bağlamda Sivas ilinde faaliyet gösteren katılım bankaları persone-linden 60 çalışanla yüz yüze görüşülerek 53 çalışana anket uygulanmıştır. Anket verilerinin analizinde, SPSS 22 for Windows (Social Package Statiscal Science) istatistiksel paket programından yararlanılmış-tır. Bulgular – Yapılan anket çalışması sonucunda, katılım bankası çalışanlarının; yaşları açısından anketin B bölümünde (faizsiz finans muhasebe standartlarının uygulanmasını zorlaştıracak nedenler), C bölü-münde (faizsiz finans muhasebe standartlarının uygulanmasını kolaylaştırıcı nedenler) ve D bölü-münde (faizsiz finans muhasebe standartlarının uygulanmasına yönelik düşünceler) yer alan ifadelere, bilgi düzeyleri ve çalıştıkları bankaların sermaye yapısı açısından ise anketin D bölümünde (faizsiz finans muhasebe standartlarının uygulanmasına yönelik düşünceler) yer alan ifadelere katılım düzey-lerinde 0,05 anlamlılık düzeyinde anlamlı bir farklılık olduğu tespit edilmiştir. Araştırmanın sonuçla-rına göre, Sivas ilinde faaliyet gösteren katılım bankası çalışanlarının %75’inin faizsiz finans muhasebe standartları hakkında bilgi sahibi olduğu, faizsiz finans muhasebe standartları ile ilgili farkındalığın oluşmadığı, katılım bankalarının henüz böyle bir değişikliğe hazır olmadığı sonuçlarına ulaşılmıştır. Katılımcılar, faizsiz finans muhasebe standartlarının uygulanmasında birçok yasal engel ortaya çıkabi-leceğine de dikkat çekmişlerdir. Bununla birlikte katılımcılar, hükümetin faizsiz bankacılık ve faizsiz finansı geliştirici politikalar izlemesi, katılım bankalarının ve diğer faizsiz finans kuruluşlarının sayısı-nın giderek artması gibi durumlardan dolayı faizsiz finans muhasebe standartlarının uygulanmasının kolaylaşabileceğini, bu noktada TCMB, BDDK, TÜRMOB, KGK, TKBB SPK gibi kurumların önemli rol oynayacağını vurgulamışlardır. Ayrıca katılımcılar tarafından, üniversiteler bünyesinde faizsiz banka-cılık ve faizsiz finansla ilgili lisans, yüksek lisans ve doktora programlarının açılması, Kalkınma Plan-larında faizsiz bankacılığın ve faizsiz finansın geliştirilmesine yer verilmesi durumunda faizsiz finans muhasebe standartlarının uygulanmasının ivme kazanacağını düşünülmektedir. Tartışma – Faizsiz finans muhasebe standartlarının 1 Ocak 2020 veya sonrasında başlayan yıllık hesap dönemlerinde ihtiyari olarak uygulanabilecek olması, Türkiye’de yakın bir zamana kadar faaliyetlerine uygun finansal raporlama ve muhasebe çerçevesine sahip bulunmayan katılım bankaları açısından bir dönüm noktası olarak kabul edilebilir. Bu durum katılım bankaları için bir geçiş sürecidir ve geçiş sü-reçleri her zaman sancılıdır. Nitekim Sivas il merkezinde faaliyet gösteren katılım bankası çalışanları-nın büyük bir çoğunluğu faizsiz finans muhasebe standartları hakkında bilgi sahibi olmakla birlikte, katılım bankalarının henüz böyle bir değişikliğe hazır olmadığı, faizsiz finans muhasebe standartları-nın uygulanmasında bir takım sıkıntıların yaşanabileceği değerlendirilmektedir. Katılım bankalarının faaliyetlerini faizsiz finans yaklaşımı çerçevesinde raporlama imkânına kavuşmuş olmaları Türkiye’de faaliyet gösteren katılım bankaları açısından, bir takım sıkıntıların ortaya çıkması muhtemel olan, önemli bir süreçtir. Bu süreçte ortaya çıkması muhtemel sıkıntıların giderilmesi anlamında kamu oto-ritesi yanında özellikle akademik çevrelere önemli görevler düşmektedir.

İndir

Yayınlanmış

13-06-2021

Nasıl Atıf Yapılır

Şenel, S. A., & Arslan, Öznur. (2021). Katılım Bankası Çalışanlarının Faizsiz Finans Muhasebe Standartlarına Bakış Açılarının Analizi: Sivas İli Örneği. İşletme Araştırmaları Dergisi, 12(2), 1394–1414. Geliş tarihi gönderen https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/1089

Sayı

Bölüm

Makaleler