BIST’de İşlem Gören Dokuma Giyim İşletmelerinin Copras Yöntemi İle Finansal Performanslarının Değerlendirilmesi

Yazarlar

  • Öznur Arslan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Sivas, Türkiye

DOI:

https://doi.org/10.20491/isarder.2024.1797

Anahtar Kelimeler:

Finansal Performans- Finansal Oranlar

Özet

Amaç – Dokuma giyim sektörü, gerek ekonomiye sağladığı katkı gerekse istihdam üzerindeki olumlu etkisi nedeniyle ülkelerin ekonomik kalkınmalarında önemli bir yere sahiptir. Bu nedenle dokuma giyim şirketlerinin finansal performanslarını ölçmek yöneticiler, yatırımcılar ve sektörde yer alan diğer şirketler açısından oldukça önemlidir. Bu çalışmada Borsa İstanbul’a kayıtlı dokuma giyim sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin finansal performanslarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Yöntem – BIST’te işlem gören dokuma giyim şirketlerinin bilanço ve gelir tabloları verileri kullanılarak finansal performans göstergesi olarak seçilen finansal oranlar “Cari Oran, Asit-test Oranı, Nakit Oran, Finansal Kaldıraç Oranı, Aktif Karlılık Oranı, Özkaynak Karlılığı, Stok Devir Hızı ve Alacak Devir Hızı” 2020, 2021 ve 2022 yılları için ayrı ayrı hesaplanarak ve her bir yıl için şirket performanslarına göre ÇKKV yöntemlerinden COPRAS yöntemi ile analiz edilmiştir. Bulgular – 2020 yılı için yüksek performansa sahip işletme (BLCYT); 2021 yılında (ARSAN); 2022 yılında tekrar (BLCYT) olurken en düşük performansa sahip işletme 2020’de (KRTEK);2021’de (YUNSA); 2022’de (ATEKS) işletmesi olmuştur. Tartışma – Bundan sonraki çalışmalarda farklı ÇKKV yöntemleri kullanılarak karşılaştırmalı analizler yapılması konuya katkı sağlayacaktır. Ayrıca yıllar itibari ile değişen koşullar nedeniyle bu tür çalışmaların yapılması, yani sektörlerdeki şirketlerin performanslarının sistematik olarak ölçülmesi ve değerlendirilmesi, karar vericilerin önlemler alması konusunda yardımcı olacaktır.

İndir

Yayınlanmış

28-03-2024

Nasıl Atıf Yapılır

Arslan, Öznur. (2024). BIST’de İşlem Gören Dokuma Giyim İşletmelerinin Copras Yöntemi İle Finansal Performanslarının Değerlendirilmesi. İşletme Araştırmaları Dergisi, 16(1), 381–391. https://doi.org/10.20491/isarder.2024.1797

Sayı

Bölüm

Makaleler