Yetenek Yönetiminin Çalışanların İş Tatminine Etkisinde Algılanan Örgütsel Desteğin Düzenleyici Rolü

Yazarlar

  • Osman Çay Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Yönetim ve Organizasyon Bilim Dalı, Ankara, Türkiye
  • Belgin Aydıntan Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Ankara, Türkiye

Anahtar Kelimeler:

Yetenek Yönetimi- İş Tatmini- Algılanan Örgütsel Destek

Özet

Amaç – Bu araştırmanın temel amacı, yetenek yönetiminin çalışanların iş tatminine etkisinde algılanan örgütsel desteğin düzenleyici rolünün olup olmadığını belirlemektir. Yöntem – Araştırmanın verileri, Ankara ilinde yetenek yönetimini uygulayan işletmelerde görevli 324 çalışandan online anket yöntemi kullanılarak elde edilmiştir. Verilerin girişinde ve analizinde SPSS 23.0 ve Lisrel 8.8 paket programları kullanılmıştır. Bu araştırmada; geçerlilik, güvenilirlik, korelasyon, doğrusal ve hiyerarşik regresyon ve tek yönlü varyans analizleri (ANOVA) yapılmıştır. Bulgular – Bu araştırmanın sonucunda, yetenek yönetiminin iş tatminine ve algılanan örgütsel desteğe anlamlı ve pozitif yönde etki ettiği; yetenek yönetiminin çalışanların iş tatminine etkisinde algılanan örgütsel desteğin düzenleyici bir role sahip olduğu tespit edilmiştir. Tartışma – Rekabetin arttığı ve kaynakların kıt olduğu günümüz şartlarında tüm çalışanlara eşit bir şekilde yatırım yapmak artık doğru bir yaklaşım olarak görülmemektedir. Bundan dolayı işletmeler çalışanlarını yeteneklerine göre farklılaştırmakta ve yetenekli olan çalışanlara daha fazla yatırım yapmaktadır. Yetenekli çalışanlara önemli avantajlar sağlayan bu yatırımlar onların iş tatminini arttırmaktadır. Ayrıca işletmeler yetenekli çalışanlara ve işletmeye sundukları katkıya değer vermekte ve bundan dolayı onlara maddi ve sosyo-duygusal destekte bulunmaktadır. Yetenekli çalışanlara sağlanan bu tür destekler onların iş tatminini daha çok arttırmaktadır.

İndir

Yayınlanmış

13-06-2021

Nasıl Atıf Yapılır

Çay, O., & Aydıntan, B. (2021). Yetenek Yönetiminin Çalışanların İş Tatminine Etkisinde Algılanan Örgütsel Desteğin Düzenleyici Rolü. İşletme Araştırmaları Dergisi, 12(4), 4022–4042. Geliş tarihi gönderen https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/1265

Sayı

Bölüm

Makaleler

Aynı yazar(lar)ın dergideki en çok okunan makaleleri

1 2 > >>