Türkiye’de Bireysel Emeklilik Sisteminin Yapısal Kırılma Testi İle Değerlendirilmesi

Yazarlar

  • Özgül Yalçın Gaziantep Üniversitesi, Nizip Meslek Yüksekokulu, Gaziantep, Türkiye
  • Beyhan Marşap Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Ankara, Türkiye

DOI:

https://doi.org/10.20491/isarder.2021.1234

Anahtar Kelimeler:

Bireysel Emeklilik Sistemi- Devlet Katkısı- Yapısal Kırılma

Özet

Amaç – Ülkemizde uygulanmakta olan bireysel emeklilik sisteminin gelişimine yönelik yapılan reformlardan birisi olan devlet katkısı uygulamasının genel olarak sistem bileşenleri üzerindeki etkisini araştırmayı amaçlayan bu çalışmada, devlet katkısı uygulaması öncesi ve devlet katkısı uygulaması sonrası dönemlerde bireysel emeklilik sisteminin gelişim yönündeki değişiminin ortaya konulması temel amaç olarak görülmüştür.

Yöntem – Araştırmanın evrenini oluşturan ve Türkiye’de faaliyet gösteren 18 emeklilik şirketinin Emeklilik Gözetim Merkezi’ne aktarmış oldukları veriler IBM SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) ortamında analiz öncesi yeniden tasarlanarak çalışmada kullanılmıştır. Devlet katkısı öncesi ve sonrası yapısal farklılığı ortaya koymak üzere araştırma modeli tasarlanmış ve devlet katkısı fon tutarının gelişim modeli oluşturulmuştur. Bu doğrultuda sistem bileşenleri zaman serile ri analizlerinden trend analizi, yapısal kırılma testlerinden chow sınaması ile incelenmiştir. Yapısal farklılığın kaynağının tespiti açısından da yapay değişken etkisine bakılmıştır.

Bulgular – İstatistiksel analiz yöntemleri kullanılarak sistem bileşenlerinin çözümlemesi yapılmış olup yapılan çözümleme neticesinde devlet katkısı uygulaması ile sistemde yapısal farklılık meydana geldiği tespit edilmiştir. Bu bağlamda elde edilen bulgulardan hareketle sistemin gelişim yönündeki eğiliminin devlet katkısı uygulamasından sonra daha güçlü olduğu görülmektedir.

Tartışma – Bu araştırma ile sistemin gelişimi açısından devlet katkısı uygulamasının etkinliği ortaya konulmuştur. Devlet katkısı uygulamasının sürdürülebilirliği ve geliştirilebilirliği yönündeki yönelimler açısından araştırmanın önem arz ettiği düşünülmektedir.

İndir

Yayınlanmış

30-06-2021

Nasıl Atıf Yapılır

Yalçın, Özgül, & Marşap, B. (2021). Türkiye’de Bireysel Emeklilik Sisteminin Yapısal Kırılma Testi İle Değerlendirilmesi. İşletme Araştırmaları Dergisi, 13(2), 1872–1892. https://doi.org/10.20491/isarder.2021.1234

Sayı

Bölüm

Makaleler