Kişilik Özelliklerinin Yenilikçi Davranış Etkisi Üzerine Bir Araştırma

Yazarlar

  • Sevcan Fırın Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Altıntaş Meslek Yüksekokulu, Kütahya, Türkiye
  • Şerafettin Sevim Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kütahya, Türkiye

DOI:

https://doi.org/10.20491/isarder.2022.1435

Anahtar Kelimeler:

Wellnes- Yenilikçi Davranış- Kişilik

Özet

Amaç — Çalışanların kişilik özelliklerinin yenilikçi davranış sergilemeleri üzerinde etkisinin olup olmadığının belirlenmesi bu araştırmanın amacını oluşturmaktadır. Yöntem — Araştırmanın verileri Wellness işletmelerinde çalışan 708 çalışandan anket yoluyla elde edilmiştir. Toplanan veriler üzerinde korelasyon ve regresyon analizi yapılmıştır. Araştırma modeline göre kişilik özellikleri bağımsız, yenilikçi davranış ise bağımlı değişken olarak incelenmiştir. Bulgular — Araştırmada çalışanların kişilik özelliklerinin yenilikçi davranış sergilemeleri üzerinde etkisi olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Tartışma — Analiz sonuçları doğrultusunda Wellness işletmelerinde çalışanların kişilik özelliklerinin farkında olunması yenilikçi davranış sergileyen çalışan profilinin artacağı kabul edilmektedir. Genel olarak değerlendirildiğinde; değişkenler arasındaki etkileşimi inceleyen kısıtlı sayıda araştırmaya rastlanmış olması araştırmanın bulgularını önemli kılmaktadır.

İndir

Yayınlanmış

30-06-2022

Nasıl Atıf Yapılır

Fırın, S., & Sevim, Şerafettin. (2022). Kişilik Özelliklerinin Yenilikçi Davranış Etkisi Üzerine Bir Araştırma. İşletme Araştırmaları Dergisi, 14(2), 1189–1200. https://doi.org/10.20491/isarder.2022.1435

Sayı

Bölüm

Makaleler