Bireysel Değerler ve Örgütsel Bağlılık İlişkisi: Otel İşletmeleri Üzerine Bir Çalışma

Yazarlar

  • Elif Tuba Tamer Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, KSBMYO, Seyahat Turizm ve Eğlence Hizmetleri Bölümü, Kütahya, Türkiye
  • Ömer Zafer Güven Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, KSBMYO, Seyahat Turizm ve Eğlence Hizmetleri Bölümü, Kütahya, Türkiye
  • Fulya Mısırdalı Yangil Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, KUBFA, Finansal Ekonomi, Kütahya, Türkiye

DOI:

https://doi.org/10.20491/isarder.2022.1479

Anahtar Kelimeler:

Bireysel Değerler- Örgütsel Bağlılık- Otel Çalışanları

Özet

Amaç – Bu araştırma, otel işletmelerinde çalışanların bireysel değerleri ile örgütsel bağlılıkları arasındaki ilişkinin tespit edilmesine odaklanmaktadır. Yöntem – Bu araştırma, nicel araştırma yöntemlerinden betimsel araştırma türündedir. Araştırmanın evrenini, Türkiye’de 1995 yılından beri faaliyet gösteren ve 9 adet işletmesi bulunan bir zincir otel işletmesinde çalışan yerli işgörenler oluşturmaktadır. Araştırma örneklemi ise bu zincir otel işletmesinde çalışan 215 yerli işgörenden oluşmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak anket yöntemi kullanılmıştır. Verilerin analizinde aritmetik ortalama, frekans, korelasyon ve kanonik korelasyon analizlerinden yararlanılmıştır. Bulgular – Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre bireysel değerler ile örgütsel bağlılık arasında anlamlı ancak düşük bir ilişkinin olduğu ortaya çıkmıştır. Ayrıca bireysel değerler setinde örgütsel bağlılığı en fazla etkileyen değişkenin muhafazacı boyut olduğu tespit edilmiştir. Örgütsel bağlılık setinde ise devam bağlılığı bireysel değerleri en fazla etkileyen değişken olarak öne çıkmaktadır. Tartışma – Bu araştırma otel işletmeleri yöneticilerine, çalışanların bireysel değerlerini ve örgütsel bağlılığı öngören değerleri anlamaları açısından katkı sağlamaktadır. Ayrıca bireysel değerler ve örgütsel bağlılık arasındaki ilişkiyi incelemesi açısından alanyazına katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

İndir

Yayınlanmış

30-09-2022

Nasıl Atıf Yapılır

Tamer, E. T., Güven, Ömer Z., & Mısırdalı Yangil, F. (2022). Bireysel Değerler ve Örgütsel Bağlılık İlişkisi: Otel İşletmeleri Üzerine Bir Çalışma. İşletme Araştırmaları Dergisi, 14(3), 1904–1919. https://doi.org/10.20491/isarder.2022.1479

Sayı

Bölüm

Makaleler