Turizm İşletmelerinde İşgören Seçim Sürecine Yönelik Bir Araştırma

Yazarlar

  • Mahmut Barakazı Harran Üniversitesi, Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu, Şanlıurfa, Türkiye

DOI:

https://doi.org/10.20491/isarder.2023.1640

Anahtar Kelimeler:

Turizm İşletmeleri- İnsan Kaynakları

Özet

Amaç – Bu araştırmanın amacı, turizm işletmelerinde işgören seçim sürecinde istihdam kriterlerini hangi koşullar ve yöntemlere göre belirlediklerini ortaya koymaktır. Bu amaç doğrultusunda turizm işletmelerinde istihdam edilecek işgören adaylarının insan kaynakları planlamasının nasıl yapıldığı ve işgörenlerin nasıl araştırıldığı belirlenmeye çalışılmaktadır. Ayrıca, turizm işletmelerinde aday havuzu (çalışan adayların bilgileri) oluşturulup oluşturulmadığı, işe alım ve seçim kriterlerinin neler olduğu tespit edilmektedir. Yöntem – Araştırma kapsamında hedeflenen verilerin toplanması sürecinde yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır. Bu bağlamda iş gören seçiminde yetkili olan kurum temsilcilerine yönelik konuyla ilgili beş açık uçlu soru cevaplanmak üzere katılımcılara yöneltilmiştir. Araştırma verileri, 19.08.2022 ile 17.10.2022 tarihleri arasında 18 kişinin katılımıyla elde edilmiştir. Araştırma kapsamında ulaşılan veriler, nitel araştırma yöntemlerinden içerik analizi ile incelenmiştir. Bulgular – İnsan kaynaklarından sorumlu yetkililerin işgören seçim sürecine ilişkin fikirleri kategoriler boyutuyla açıklanmış olup, şirket hedefleri ile uyumlu adayların daha olumlu algılandığı görülmektedir. Bununla birlikte dış görünüm, iletişim biçimi ve genel davranışların işgören seçim sürecinde önemli detayları oluşturduğu bulgularına rastlanılmıştır. Mesleki deneyim kriterinin ise çoğunlukla tüm katılımcılar tarafından dile getirildiği görülmektedir. Ancak deneyim baskısının hem bu araştırmada hem de ilgili alan yazında bu durumun işgörenler açısından büyük olumsuzluklara neden olduğu anlaşılmaktadır. Tartışma – Turizm işletmelerinde işgören seçim sürecinin insan kaynakları yöneticileri örneklemi üzerine yapılan bu araştırmada istihdamın nasıl gerçekleştiğine değinilmektedir. Bununla birlikte araştırma da ortaya konulan bilgilerin ilgili alan yazın ile arasındaki bağlantı noktalarına ve farklı bakış açılarına dikkat çekilmektedir.

İndir

Yayınlanmış

03-07-2023

Nasıl Atıf Yapılır

Barakazı, M. (2023). Turizm İşletmelerinde İşgören Seçim Sürecine Yönelik Bir Araştırma. İşletme Araştırmaları Dergisi, 15(2), 1136–1151. https://doi.org/10.20491/isarder.2023.1640

Sayı

Bölüm

Makaleler

Benzer Makaleler

1 2 3 > >> 

Bu makale için ayrıca gelişmiş bir benzerlik araması başlat yapabilirsiniz.