Kadın Girişimcilerin Başarılarına Etki Eden Motivasyon Faktörleri: Gaziantep İlinde Bir Uygulama

Yazarlar

  • Esra Çıkmaz Gaziantep Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, Gaziantep, Türkiye

DOI:

https://doi.org/10.20491/isarder.2024.1795

Anahtar Kelimeler:

Motivasyon Faktörleri- Kadın Girişimci

Özet

Amaç - Kadınların iş hayatına katılabilmeleri ve başarı sağlayabilmeleri için, iş hayatındaki başarıyı etkileyen faktörlerin ortaya çıkarılması gerekmektedir. Son yıllarda kadın girişimciliğinin geliştirilmesine yönelik konularda çeşitli araştırmalar yapılmıştır. Ancak kadın girişimcilerin başarılarına etki eden motivasyon faktörlerinin belirlenmesine ilişkin araştırmaların sınırlı sayıda olduğu görülmüştür. Bu nedenle çalışmada, Gaziantep’te faaliyet göstermekte olan kadın girişimcilerin başarılarına etki eden motivasyon faktörlerinin belirlenmesi ve bu faktörlerin girişimci kadınları nasıl etkilediğinin ortaya konulması amaçlanmıştır. Yöntem - Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden biri olan derinlemesine görüşme tekniği kullanılmıştır. Araştırmada katılımcılar kartopu örnekleme yöntemi ile belirlenmiştir. Gaziantep Ticaret ve Sanayi Odası üyesi, en az bir yıldır faaliyet gösteren işletme sahibi 30 kadın girişimciyle yarı yapılandırılmış soruların yöneltildiği yüz yüze görüşme yapılmıştır. Görüşmeden elde edilen veriler içerik analizine tabi tutulmuştur. Toplanan verilerin analizinde MAXQDA 2022 nitel veri analizi programı kullanılmıştır. Araştırmanın amacı doğrultusunda programda içerik ve tematik analizler gerçekleştirilerek başarılarına etki eden motivasyon faktörleri belirlenmiştir. Bulgular - Gaziantep ilindeki kadın girişimcilerin başarılarına etki eden motivasyon faktörlerinin; dinamik bir işletme olmak, güncel ürünler tasarlamak, müşteri memnuniyeti, rakipleri geçmek, yenilikleri takip etmek, insanlarla iletişim kurmak ve insanların ne istediğini anlamak olduğu belirlenmiştir. Literatür incelemesi yapıldığında bazı çalışmalarda benzer sonuçların, bazılarında ise farklı sonuçların elde edildiği görülmüştür. Tartışma – Araştırmadan elde edilen sonuçlar ile önceden yapılan araştırma sonuçları karşılaştırılmış, bazı çalışmalarda benzer sonuçlar, bazılarında ise farklı sonuçların elde edildiği görülmüştür. Bu farklılığın farklı destinasyonlardan kaynaklandığı düşünülmektedir. Eskişehir’de gerçekleştirilen benzer bir çalışmada bu çalışmada olduğu gibi motivasyon faktörlerinin kendi aralarında içsel, dışsal ve çevresel olarak üç ana tema altında kategorize edildiği görülmüştür.

İndir

Yayınlanmış

28-03-2024

Nasıl Atıf Yapılır

Çıkmaz, E. (2024). Kadın Girişimcilerin Başarılarına Etki Eden Motivasyon Faktörleri: Gaziantep İlinde Bir Uygulama. İşletme Araştırmaları Dergisi, 16(1), 358–367. https://doi.org/10.20491/isarder.2024.1795

Sayı

Bölüm

Makaleler