Kurumsal Dijital Olgunluk Ölçeği (KUDOM): Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması

Yazarlar

  • Hasan Tutar Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Bolu, Türkiye
  • Ahmet Tuncay Erdem Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Bolu, Türkiye

DOI:

https://doi.org/10.20491/isarder.2024.1848

Anahtar Kelimeler:

Kurumsal Dijitalleşme- Dijital Olgunluk

Özet

Amaç – Dijital olgunluk son zamanlarda hızla gelişen dijital iş ortamlarında önemli bir başarı faktörüdür. İnovatif iş modelleri, yeni dijital örgütsel yapı ve modellerinde kurumların dijital olgunluk düzeyleri rekabet avantajı bakımından büyük önem taşımaktadır. Kurumsal Dijital Olgunluk Ölçeği, katılımcıların kurumların dijital olgunluk düzeylerine ilişkin algılarını ölçmek amacıyla geliştirilmiştir. Yöntem – Çalışmanın dijital olgunluğun temel bileşenleri incelemekte ve dijital bir zihniyet geliştirmenin, inovasyonu teşvik etmenin ve teknolojik değişimi benimsemenin önemini kavramaya yardımcı olacağı düşünülmektedir. Kurumsal Dijital Olgunluk Ölçeği, ölçek geliştirme sürecinde önce potansiyel öğelerden oluşan, literatür taraması ve görüşmelerden elde edilen verilere dayalı madde havuzu oluşturulmuştur. Daha sonra pilot çalışma yapılarak ifadelerin sadeleştirilmesi, test-tekrar test analizi, doğrulayıcı ve keşfedici yapı analizleri yapılmıştır. Daha sonra madde sadeleştirmede yapı, uyum ve ayrım geçerliği ile güvenirlik testleri yapılmıştır. Test-tekrar test analizi ile ölçeğin anlaşılırlığı analiz edilmiştir. Bulgular – Çalışma sonuçları, Kurumsal Dijital Olgunluk Ölçeği'nin, ölçekteki maddelerin birbirleriyle yüksek korelasyona sahip olduğuna yani tüm soruların aynı temel yapıyı ölçtüğü anlamına gelen yüksek bir iç tutarlılığa sahip olduğunu göstermektedir. Ölçeğin aynı zamanda zaman içindeki kararlılığını ifade eden, test-tekrar test güvenilirliğine, verilerin altında yatan yapıyı belirlemek için keşfedici ve uygun bir yapı geçerliliğine sahip olduğunu göstermektedir. Tartışma – Analiz bulguları Kurumsal Dijital Olgunluk Ölçeğinin kurum yöneticilerinin ve çalışanlarının kurumsal dijital yeterlilik algılarının ölçülmesinde güvenilir ve geçerli bir ölçek olduğunu göstermektedir.

İndir

Yayınlanmış

04-07-2024

Nasıl Atıf Yapılır

Tutar, H., & Erdem, A. T. (2024). Kurumsal Dijital Olgunluk Ölçeği (KUDOM): Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması. İşletme Araştırmaları Dergisi, 16(2), 1145–1165. https://doi.org/10.20491/isarder.2024.1848

Sayı

Bölüm

Makaleler