Marka Otantizminin Tekrar Satın Alma Niyeti Üzerindeki Etkisi: Hazır Gıda Sektöründe Bir Uygulama

Yazarlar

  • Murat Çakırkaya Necmettin Erbakan Üniversitesi, Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Konya, Türkiye
  • Kazım Karaboğa Necmettin Erbakan Üniversitesi, Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Konya, Türkiye

Anahtar Kelimeler:

Marka Otantizmi- Tekrar Satın Alma Niyeti- Müşteri Memnuniyeti

Özet

Amaç - Araştırmanın amacı marka otantizminin tekrar satın alma niyeti üzerinde bir etkisinin bulunup bulunmadığının tespitidir. Yöntem - Torku müşterilerinin algıladıkları marka otantizminin tekrar satın alma niyeti üzerindeki etkisini belirlemek amacıyla üç ana boyuttan oluşan bir veri toplama aracı geliştirilmiştir. Bu veri toplama aracının birinci bölümünde demografik değişkenlere ilişkin soruların yanında üç adet çoktan seçmeli soru yer almaktadır. İkinci bölümde 20 madde ve dört boyuttan (süreklilik, orijinallik, güvenilirlik/doğallık ve genel marka otantizmi) oluşan algılanan marka otantizmi soruları bulunmaktadır. Üçüncü bölümde altı madde ve bir boyuttan oluşan tekrar satın alma niyetine ait sorular yer almaktadır. Araştırma kapsamında önce frekans analizi yapılmıştır. Daha sonra araştırmada kullanılan ölçeklerle ilgili boyutlar ve maddelere ilişkin önem dereceleri belirlenmiştir. Son olarak korelasyon ve regresyon analizleri gerçekleştirilmiştir. Bulgular – Korelasyon analizi sonuçlarına göre marka otantizmi ile tekrar satın alma niyeti arasında pozitif yönde anlamlı ve yüksek düzeyli bir ilişki tespit edilmiştir. (r=0,68) Korelasyon analizinden sonra algılanan marka otantizminin tekrar satın alma niyetini ne düzeyde etkilediğini belirlemek amacıyla regresyon analizi yapılmıştır. Torku markası için kurulan çoklu regresyon modelinin genel olarak anlamlı olduğu görülmüştür. Fakat modeldeki bağımsız değişkenlerden algılanan süreklilik değişkeninin anlamlı bir etkiye sahip olmadığı belirlenmiştir. Tartışma - Torku markası ürünlerine ait tekrar satın alma niyetinin oluşması için, öncelikle markanın tercih edilme nedenlerinin artırılması gerekir. Bunun için de öncelikle Torku markasının ulusal pazarda bulunurluk oranı arttırılmalıdır. Çünkü bir markanın perakende mağazalarında rakip firmalar kadar görünür olması önemlidir.

İndir

Yayınlanmış

13-06-2021

Nasıl Atıf Yapılır

Çakırkaya, M., & Karaboğa, K. (2021). Marka Otantizminin Tekrar Satın Alma Niyeti Üzerindeki Etkisi: Hazır Gıda Sektöründe Bir Uygulama. İşletme Araştırmaları Dergisi, 11(3), 1518–1536. Geliş tarihi gönderen https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/849

Sayı

Bölüm

Makaleler