Sosyal Medya İletişimi ve Tüketici Temelli Marka Değeri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Bir GSM Markası Üzerine Tüketici Araştırması

Yazarlar

  • Murat Çakırkaya Necmettin Erbakan Üniversitesi, Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Konya, Türkiye
  • Murat Koçyiğit Necmettin Erbakan Üniversitesi, Turizm Fakültesi, Konya, Türkiye

Anahtar Kelimeler:

Sosyal Medya- Marka Değeri- İnteraktif İletişim

Özet

Amaç - Araştırmanın amacı; sosyal medya iletişimi ile tüketici temelli marka değeri arasında bir ilişkinin bulunup bulunmadığının tespitidir. Yöntem - Araştırmanın evrenini, GSM markası Turkcell kullanıcıları oluşturmaktadır. Ancak, araştırma kapsamında Turkcell marka GSM operatörü kullanıcılarının tamamına ulaşmak zaman kısıtı, maliyet ve örnekleme ulaşım zorluğundan dolayı, araştırma “Olasılığa Dayalı Olmayan Örnekleme” türlerinden “Kolayda Örnekleme Yöntemi” ile gerçekleştirilmiştir. Yapılan analiz kapsamında; tanımlayıcı istatistiklere yer verilmiş, sosyal medya iletişimi ve tüketici temelli marka değeri ölçekleri için faktör analizleri gerçekleştirilmiştir. Son olarak sosyal medya iletişimi ve marka değeri alt boyutları korelasyon analizi yapılarak çıkan sonuçlar yorumlanmıştır. Bulgular – Gerçekleştirilen korelasyon analizi sonucunda sosyal medya iletişiminin alt boyutları ile tüketici temelli marka değeri arasında orta kuvvette ve anlamlı ilişkilerin olduğu tespit edilmiştir. Tartışma - Günümüzde dünya nüfusunun yarıdan fazlası internet kullanmaktadır ve sosyal medya kullanım oranı %45’lere ulaşmıştır. Buna bağlı gelişen sosyal medya iletişimi hem pazarlama içeriğinin hem de şirket ile müşteriler arasındaki etkileşimin önemli değişimlere uğramasına yol açmıştır. Müşterilerin kendi aralarında ve müşterilerle şirketler arasında interaktif etkileşim kanallarının oluşması da bu trendin bir neticesidir. Bu kanallar geleneksel kanallardan daha büyük etkinliğe sahiptir. Çünkü etkileşimin, paylaşımın ve geri bildirimin esas olduğu bu iletişim platformları, düşüncelerin daha kolay ve hızlı bir şekilde paylaşımını sağlamaktadır. Markanın pazardaki gücünü yansıtan marka değeri de doğal olarak bu etkileşim türünden etkilenmektedir. Sosyal medya platformlarında kurgusu doğru şekilde oluşturulmuş etkin bir interaktif iletişim, tüketicilere ait marka değer algılarını olumlu yönde etkileyecektir.

İndir

Yayınlanmış

13-06-2021

Nasıl Atıf Yapılır

Çakırkaya, M., & Koçyiğit, M. (2021). Sosyal Medya İletişimi ve Tüketici Temelli Marka Değeri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Bir GSM Markası Üzerine Tüketici Araştırması. İşletme Araştırmaları Dergisi, 11(3), 2027–2039. Geliş tarihi gönderen https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/885

Sayı

Bölüm

Makaleler