Lokasyon Bazlı Reklamların Tüketici Tutumları ve Satınalma Niyetleri Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi

Yazarlar

  • Burcu Tekin Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İşletme Bölümü, Ankara, Türkiye
  • Mehmet Baş Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü, Ankara, Türkiye

DOI:

https://doi.org/10.20491/isarder.2023.1582

Anahtar Kelimeler:

Lokasyon Bazlı Reklamlar- Teknoloji Düşkünlüğü- Teknoloji Fikir Liderliği

Özet

Amaç – Bu çalışmanın amacı, lokasyon bazlı reklamların tüketici tutumları ve satın alma niyetleri üzerindeki etkilerini incelemektir. Dolayısıyla, çalışmada Bruner ve Kumar (2007)’ın lokasyon bazlı reklamlara yönelik geliştirdikleri tutum ölçeği baz alınmaktadır. Bruner ve Kumar (2007) tarafından lokasyon bazlı reklamlara yönelik geliştirilen tutum ölçeği bu çalışmada yeniden incelenmiştir. Yöntem – Çalışmanın ana kitlesi Türkiye'de akıllı telefon kullanan tüketicilerden oluşmaktadır. Çalışmada kolayda örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Veriler elektronik ortamda anket yoluyla toplanmıştır ve IBM SPSS 20 programı kullanılarak analiz edilmiştir. Bulgular – Araştırma bulgularına göre, teknoloji düşkünlüğünün lokasyon bazlı reklamlara yönelik tutum üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olduğu belirlenmiştir. Buna karşılık analiz sonuçları teknoloji fikir liderliği, materyalizm ve kötümserliğin lokasyon bazlı reklamlara yönelik tutum üzerinde etkisi olmadığını ortaya koymuştur. Buna ek olarak lokasyon bazlı reklamlara yönelik tutumların satın alma niyetini olumlu yönde etkilediği ve cinsiyet üzerinde farklılık göstermediği belirlenmiştir. Tartışma – Araştırma sonucu Bruner ve Kumar (2007)’ın lokasyon bazlı reklamlara yönelik geliştirdikleri modelin boyutlarından farklılaşmış ve yalnızca teknoloji düşkünlüğünün modele katkı sağladığı tespit edilmiştir. Lokasyon bazlı reklamları, diğer reklam türlerinden ayrıştırmalı ve lokasyon bazlı reklamlara yönelik tutumları belirleyen daha farklı değişkenler üzerine yoğunlaşılması gerektiği söylenebilmektedir.

İndir

Yayınlanmış

28-03-2023

Nasıl Atıf Yapılır

Tekin, B., & Baş, M. (2023). Lokasyon Bazlı Reklamların Tüketici Tutumları ve Satınalma Niyetleri Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi. İşletme Araştırmaları Dergisi, 15(1), 215–230. https://doi.org/10.20491/isarder.2023.1582

Sayı

Bölüm

Makaleler

Aynı yazar(lar)ın dergideki en çok okunan makaleleri