İşletme ve Yönetim Çalışmalarında Psikolojik Dayanıklılık: WoS Veri Tabanına Dayalı Bir Değerlendirme

Yazarlar

  • Suna Köse Bağımsız Araştırmacı, Türkiye

DOI:

https://doi.org/10.20491/isarder.2023.1644

Anahtar Kelimeler:

Psikolojik Dayanıklılık- Yönetim- İşletme

Özet

Amaç – Bu çalışmanın amacı: Web of Science (WoS) veri tabanında, İşletme ve Yönetim kategorisinde yer alan dergilerde psikolojik dayanıklılık konusu ile ilgili yapılan bilimsel yayınların betimsel içerik analiz yöntemi ile incelenmesidir. Yöntem – Çalışmanın amacı kapsamında, WoS veri tabanında, İşletme ve Yönetim kategorisinde, Social Sciences Citation (SSCI), Emerging Sources Citation (ESCI) ve Science Citation Index Expanded (SCI-Expended) indekslerde, “psikolojik dayanıklılık (psychological resilience) ” anahtar kelimesi ile hem konu başlıklarında hem de çalışmaların künyelerinde tarama yapılmıştır. Tarama sonucunda konu ile ilişkili toplam 43 adet çalışmaya ulaşılmıştır. Ulaşılan çalışmalar, betimsel içerik analiz yöntemi ile yayınlandıkları yıla yayınlandıkları dergiye, kullandıkları araştırma türüne, çalışıldıkları örneklem grubuna, aldığı atıf sayısına ve yer aldıkları dergi çeyreklik dilimine (Q) göre analiz edilmiştir. Bulgular – Analiz sonucunda elde edilen bulgulara göre, psikolojik dayanıklılık ile ilgili yapılan çalışmaların 2020 yılından sonra artış gösterdiği en fazla çalışmaların ise 2022 yılında kaleme alındığı, çalışmaların en fazla sırayla “Entrepreneurship Theory And Practice” ve “International Journal Of Human Resource Management” dergilerinde yer aldığı, çalışmalarda en çok “nicel” araştırma tekniklerinin tercih edildiği, ilgili konunun en fazla çalışıldığı örneklem grubu sırasıyla “firma çalışanları” ve “firma sahipleri/yöneticileri” oluşturduğu, en fazla atıf, Shin, vd., (2012)’nin “Resources for change: the relationships of organizational inducements and psychological resilience to employees' attıtudes and behaviors toward organizational change” adlı makale olduğu, psikolojik dayanıklılık ile ilgili makalelerin yayınlandığı dergilerin en fazla sırayla Q1 ve Q2 çeyreklik dilimde yer aldığı görülmektedir. Tartışma – Bulgulardan hareketle, farklı disiplinlerce ele alınan psikolojik dayanıklılık olgusunun, yönetim ve işletme literatüründeki gelişimine ilişkin bir çerçeve oluşturmak için yapılan bu çalışmada konu ile ilgili yazılmış bilimsel yayınların genel bir profili oluşturulmuştur ve ilgili araştırmacılara gelecek araştırmalar için öneriler sunulmuştur.

İndir

Yayınlanmış

03-07-2023

Nasıl Atıf Yapılır

Köse, S. (2023). İşletme ve Yönetim Çalışmalarında Psikolojik Dayanıklılık: WoS Veri Tabanına Dayalı Bir Değerlendirme. İşletme Araştırmaları Dergisi, 15(2), 1196–1205. https://doi.org/10.20491/isarder.2023.1644

Sayı

Bölüm

Makaleler

Benzer Makaleler

1 2 > >> 

Bu makale için ayrıca gelişmiş bir benzerlik araması başlat yapabilirsiniz.