Çeşitli Obsesif Kompulsif Belirtilerin, İş ve İlişki Doyumu İle Sosyo-Demografik Etkenler Bağlamında İncelenmesi

Yazarlar

  • Büşra İdik Klinik Psikolog
  • Alper Karslı Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü

DOI:

https://doi.org/10.20491/isarder.2024.1815

Anahtar Kelimeler:

Obsesif kompulsif bozukluk- obsesif kompulsif belirtiler

Özet

Amaç – Bu çalışmada temel amaç, obsesif kompulsif bozukluk (OKB) belirtilerinin, ilişki ve iş doyumu ile ilişkisini incelenmektir. İkinci amaç ise, çeşitli sosyo-demografik değişkenlerin, obsesif kompulsif belirtiler ile ilişki ve iş doyumu açısından farklılık gösterip göstermediği saptamaktır. Yöntem – Çalışmanın örneklemini 190 kadın ve 190 erkek olmak üzere yaşları 18-45 arasında değişen 380 katılımcı oluşturmaktadır. Çalışmada veri toplama aracı olarak Sosyodemografik Bilgi Formu, Maudsley Obsesif Kompulsif Soru Listesi, İlişki Doyumu Ölçeği ile Minnesota İş Doyum Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizi için SPSS 21 paket programı kullanılmıştır. Bulgular – OKB bulguları ile iş doyumu arasında anlamlı bir ilişki tespit edilememiş, ancak OKB belirtileri ile ilişki doyumu arasında negatif yönlü bir ilişki saptanmıştır. İş ve ilişki doyumu arasında anlamlı ve pozitif yönlü bir ilişki mevcuttur. Sosyo-demografik bulgular açısından, yaş değişkeni, sadece OKB belirti skorlarına göre farklılık gösterirken, katılımcıların eğitim ve mesleki durumu ile hem OKB belirti düzeylerine hem de iş doyumuna göre bakımından farklılaşmaktadır. Ek olarak, profesyonel ve profesyonel olmayan meslek grubundakilerin, yarı profesyonel meslek grubundakilere göre iş doyum düzeyinin anlamlı ölçüde yüksektir. Tartışma – Bulgularımız genel anlamda iş doyumu ve yaşam doyumu arasındaki ilişkinin geçişken olduğunu göstermiştir. Böylece, iş doyumunun yaşam doyumunu arttırarak bireyin yaşamının belirli bir boyutundaki doyumun yaşamın diğer boyutlarına doğru da yayılacağını öne süren saçılma (spillover) modeli desteklenmiştir. Sosyo-demografik bulgular ise ilgili literatür kapsamında tartışılmıştır.

İndir

Yayınlanmış

04-07-2024

Nasıl Atıf Yapılır

İdik, B., & Karslı, A. (2024). Çeşitli Obsesif Kompulsif Belirtilerin, İş ve İlişki Doyumu İle Sosyo-Demografik Etkenler Bağlamında İncelenmesi. İşletme Araştırmaları Dergisi, 16(2), 635–654. https://doi.org/10.20491/isarder.2024.1815

Sayı

Bölüm

Makaleler