Stoklar ve Enflasyon Muhasebesi Uygulaması: BIST30 İmalat İşletmeleri Üzerine Bir Değerlendirme

Yazarlar

  • Soner Gökten Başkent Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Ankara, Türkiye
  • Pınar Okan Gökten Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü, Ankara, Türkiye
  • Batuhan F. Mollaoğulları Manisa Celal Bayar Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Manisa, Türkiye

DOI:

https://doi.org/10.20491/isarder.2023.1614

Anahtar Kelimeler:

Enflasyon muhasebesi- Stoklar- Finansal tablolar

Özet

Amaç – Bu çalışma ile Türkiye’deki şirketlerin finansal durum tablosundaki stoklar kalemi ile enflasyon arasındaki ilişkinin tespit edilmesi ve enflasyonun finansal tablolara etkisini tespit etmek amaçlanmıştır. Yöntem – Bu araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden içerik analizi modeli kullanılmıştır. Borsa İstanbul 30 endeksindeki, imalat şirketlerinin 2017- 2021 yılları arası yıllık finansal durum tablolarından elde edilen stoklar kalemi verisi kullanılarak, olası enflasyon muhasebesi sistemine geçişte ortaya çıkabilecek finansal durum, stoklar kalemi özelinde analiz edilmiştir. Bulgular – Enflasyonist dönemler şirketlerin muhasebe politikalarını, kaynak ve varlık yapısını etkiler. Enflasyon muhasebesi uygulamaları ile şirketlerin fiyat değişimlerinden etkilenmiş ve doğruyu tam olarak göstermeyen finansal tablolarının enflasyona göre düzeltilmesi gerekmektedir. BIST 30 Endeksi’nde yer alan ve imalat sektöründe faaliyetlerini sürdüren şirketlerin stoklar kaleminde olası enflasyon düzeltmesi sonrası ortaya çıkan finansal durum, şirketlerin hem finansal durum tablosunda hem de kar veya zarar tablosunda büyük değişiklikleri beraberinde getirdiği hesaplanmıştır. Tartışma – BIST30 endeksindeki imalat işletmelerinin stoklar kaleminde olası enflasyon düzeltmesi sonrası ortaya çıkacak enflasyon düzeltme farklarının, işletmelerin özkaynaklarında, stoklarında ve kar veya zarar tablosu üzerinde önemli derecede değişiklikler meydana getirmektedir.

İndir

Yayınlanmış

28-03-2023

Nasıl Atıf Yapılır

Gökten, S., Okan Gökten, P., & Mollaoğulları, B. F. (2023). Stoklar ve Enflasyon Muhasebesi Uygulaması: BIST30 İmalat İşletmeleri Üzerine Bir Değerlendirme. İşletme Araştırmaları Dergisi, 15(1), 718–731. https://doi.org/10.20491/isarder.2023.1614

Sayı

Bölüm

Makaleler

Aynı yazar(lar)ın dergideki en çok okunan makaleleri

1 2 > >>