F-Skor Göstergelerinin Hisse Senedi Değeri Üzerindeki Etkisinin Defter Değerinin Aracılık Rolü Çerçevesinde İncelenmesi

Yazarlar

  • Soner Gökten Başkent Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ankara, Türkiye
  • Furkan Başer Ankara Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Ankara, Türkiye
  • İbrahim Sefa Yalçın Enerjisa Finans Direktörlüğü Ankara, Türkiye

Anahtar Kelimeler:

Aracılık etkisi- değer ilgililiği- F-Skor- finansal performans- yapısal eşitlik modellemesi

Özet

Bu çalışmada, ilgili literatür kapsamında alternatif bir yaklaşım olarak, defter değerinin finansal performans ve piyasa değeri arasındaki ilişkideki aracılık etkisi yapısal eşitlik modellemesi vasıtasıyla araştırılmıştır. Çalışmanın kuramsal çerçevesinin oluşturulmasında, finansal tablolarda ifşa edilen bilgilerin firma değerini yansıtma kabiliyetinin incelenmesinde sıklıkla kullanılan ve kazanç ile defter değerini bağımsız değişken olarak göz önüne alan muhasebenin değer ilgililiği modellerinden faydalanılmıştır. Hipotezlere dayalı olarak oluşturduğumuz ve aracılık etkisi içeren modelde defter değeri aracı olarak kabul edilmiş ve kazanç için tek vekil değişken kullanmak yerine F-Skor göstergelerinin bir fonksiyonu olarak finansal performans gizil değişkeni kullanılmıştır. Veri setinin oluşturulması için, 2009-2015 dönemi itibariyle, Borsa İstanbul’da yer alan ve aktif olarak işlem gören elektrik enerjisi sektöründeki firmaların üçer aylık finansal tabloları ve hisse senedi fiyatları kullanılmıştır. Model sonuçları defter değerinin, finansal performans hisse senedi değeri ilişkisinde aracılık rolüne sahip olduğunu göstermektedir. Diğer bir ifadeyle, defter değerinin sahip olduğu tam aracılık rolü nedeniyle, finansal performans ile hisse senedi değeri arasındaki doğrudan ilişki anlamsız hale gelmektedir. Bu nedenle bulgular ışığında Türkiye’de, (a) her ne kadar yatırımcılarının karar alma süreçlerinde birincil önceliği olsa da, finansal performansın hisse senedi değerini defter değeri vasıtasıyla dolaylı olarak etkilediğini ve; (b) yatırımcıların kararlarını veya beklentilerini, gerçekleşen finansal performansa dayalı olarak defter değerini ve piyasa değerini mukayese ederek verdiğini veya oluşturduğunu söylemek yerindedir.

İndir

Yayınlanmış

13-06-2021

Nasıl Atıf Yapılır

Gökten, S., Başer, F., & Yalçın, İbrahim S. (2021). F-Skor Göstergelerinin Hisse Senedi Değeri Üzerindeki Etkisinin Defter Değerinin Aracılık Rolü Çerçevesinde İncelenmesi. İşletme Araştırmaları Dergisi, 9(4), 837–857. Geliş tarihi gönderen https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/501

Sayı

Bölüm

Makaleler