Örgütsel Çeviklik ve Örgütsel Çevikliğin Turizme Yansımaları ile İlgili Yapılmış Çalışmaların Bibliyometrik Analizi

Yazarlar

  • Yusuf Gökçe Bingöl Üniversitesi – Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü, Bingöl, Türkiye
  • Kurban Ünlüönen Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi – Turizm İşletmeciliği Bölümü, Ankara, Türkiye

DOI:

https://doi.org/10.20491/isarder.2023.1768

Anahtar Kelimeler:

Örgütsel Çeviklik- Bibliyometrik Analiz

Özet

Amaç – Örgütsel çeviklik, organizasyonların değişimlere ve taleplere hızlı bir şekilde yanıt verme yeteneği ile ilgili, yenilikçi ve rekabetçi iş ortamında başarılı olmaları için önemli bir kavramdır. Bibliyometrik analiz, seçilen araştırma alanıyla ilgili akademik çalışmaların gidişatını aydınlatmak amacıyla bilim dünyasında sıkça kullanılan bir yöntemdir. Bu çalışma, Web of Science veri tabanında örgütsel çeviklik konusundaki akademik araştırmaların bibliyometrik analizini yapmayı amaçlamaktadır. Yöntem – Web of Science veri tabanında yayınlanan çalışmaların bibliyometrik analizi kapsamında “organisational agility” kelimesi kullanılarak “topic” kısmında tarama yapılmıştır. Çalışmaların yıllara göre sıklık eğilimleri belirlenmiş ve anahtar kelime analizi gerçekleştirilmiştir. Turizmle ilgili çalışmalar, Web of Science kategorilerinden "hospitality leisure sport tourism" ile sınırlanarak incelenmiştir. Bulgular – Yapılan analiz, yıllar içinde konuyla ilgili çalışmaların sayısında artış eğilimi olduğunu ortaya koymuştur ve makale türündeki çalışmaların, diğer araştırma türlerine göre daha fazla olduğu anlaşılmıştır. Anahtar kelime analizi; stratejik çeviklik, firma performansı ve dinamik kapasiteler gibi önemli kavramların “örgütsel çeviklik” anahtar kelimesiyle sıkça birlikte kullanıldığını göstermektedir. Turizm alanında örgütsel çeviklikle ilgili toplam 14 çalışma tespit edilmiştir. Tartışma – Bu çalışmanın bulguları, örgütsel çeviklik konusuna olan önemli akademik ilgiyi göstermektedir. Yıllar içinde yapılan araştırmaların artışı, konunun akademik literatürde devam eden bir odak noktası olacağını düşündürmektedir. İlgili kavramın turizmle ilgili çalışmalarda görece sınırlı varlığı, turizm işletmelerinde çevik yönetim uygulamalarının benimsenmesi gerekliliğini göstermektedir.

İndir

Yayınlanmış

30-12-2023

Nasıl Atıf Yapılır

Gökçe, Y., & Ünlüönen, K. (2023). Örgütsel Çeviklik ve Örgütsel Çevikliğin Turizme Yansımaları ile İlgili Yapılmış Çalışmaların Bibliyometrik Analizi. İşletme Araştırmaları Dergisi, 15(4), 3096–3112. https://doi.org/10.20491/isarder.2023.1768

Sayı

Bölüm

Makaleler